Znaleziono 688 Wyniki dla: onoma

 • eipen de laban tw iakwb idou o bounoV outoV kai h sthlh auth hn esthsa ana meson emou kai sou marturei o bounoV outoV kai marturei h sthlh auth dia touto eklhqh to onoma autou bounoV marturei (Gênesis 31, 48)

 • eipen de iakwb hnika eiden autouV parembolh qeou auth kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou parembolai (Gênesis 32, 3)

 • eipen de autw ti to onoma sou estin o de eipen iakwb (Gênesis 32, 28)

 • eipen de autw ou klhqhsetai eti to onoma sou iakwb alla israhl estai to onoma sou oti eniscusaV meta qeou kai meta anqrwpwn dunatoV (Gênesis 32, 29)

 • hrwthsen de iakwb kai eipen anaggeilon moi to onoma sou kai eipen ina ti touto erwtaV to onoma mou kai huloghsen auton ekei (Gênesis 32, 30)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch (Gênesis 32, 31)

 • kai iakwb apairei eiV skhnaV kai epoihsen eautw ekei oikiaV kai toiV kthnesin autou epoihsen skhnaV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou skhnai (Gênesis 33, 17)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou (Gênesis 35, 7)

 • apeqanen de debbwra h trofoV rebekkaV katwteron baiqhl upo thn balanon kai ekalesen iakwb to onoma authV balanoV penqouV (Gênesis 35, 8)

 • kai eipen autw o qeoV to onoma sou iakwb ou klhqhsetai eti iakwb all' israhl estai to onoma sou (Gênesis 35, 10)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou en w elalhsen met' autou ekei o qeoV baiqhl (Gênesis 35, 15)

 • egeneto de en tw afienai authn thn yuchn apeqnhsken gar ekalesen to onoma autou uioV odunhV mou o de pathr ekalesen auton beniamin (Gênesis 35, 18)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina