1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. poihson seautw duo salpiggaV arguraV elataV poihseiV autaV kai esontai soi anakalein thn sunagwghn kai exairein taV parembolaV

3. kai salpiseiV en autaiV kai sunacqhsetai pasa h sunagwgh epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

4. ean de en mia salpiswsin proseleusontai proV se panteV oi arconteV archgoi israhl

5. kai salpieite shmasian kai exarousin ai parembolai ai paremballousai anatolaV

6. kai salpieite shmasian deuteran kai exarousin ai parembolai ai paremballousai liba kai salpieite shmasian trithn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai para qalassan kai salpieite shmasian tetarthn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai proV borran shmasia salpiousin en th exarsei autwn

7. kai otan sunagaghte thn sunagwghn salpieite kai ou shmasia

8. kai oi uioi aarwn oi iereiV salpiousin taiV salpigxin kai estai umin nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn

9. ean de exelqhte eiV polemon en th gh umwn proV touV upenantiouV touV anqesthkotaV umin kai shmaneite taiV salpigxin kai anamnhsqhsesqe enanti kuriou kai diaswqhsesqe apo twn ecqrwn umwn

10. kai en taiV hmeraiV thV eufrosunhV umwn kai en taiV eortaiV umwn kai en taiV noumhniaiV umwn salpieite taiV salpigxin epi toiV olokautwmasin kai epi taiV qusiaiV twn swthriwn umwn kai estai umin anamnhsiV enanti tou qeou umwn egw kurioV o qeoV umwn

11. kai egeneto en tw eniautw tw deuterw en tw mhni tw deuterw eikadi tou mhnoV anebh h nefelh apo thV skhnhV tou marturiou

12. kai exhran oi uioi israhl sun apartiaiV autwn en th erhmw sina kai esth h nefelh en th erhmw tou faran

13. kai exhran prwtoi dia fwnhV kuriou en ceiri mwush

14. kai exhran tagma parembolhV uiwn iouda prwtoi sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn naasswn uioV aminadab

15. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn issacar naqanahl uioV swgar

16. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn zaboulwn eliab uioV cailwn

17. kai kaqelousin thn skhnhn kai exarousin oi uioi gedswn kai oi uioi merari aironteV thn skhnhn

18. kai exhran tagma parembolhV roubhn sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn elisour uioV sediour

19. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn sumewn salamihl uioV sourisadai

20. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn gad elisaf o tou ragouhl

21. kai exarousin oi uioi kaaq aironteV ta agia kai sthsousin thn skhnhn ewV paragenwntai

22. kai exarousin tagma parembolhV efraim sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn elisama uioV emioud

23. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn manassh gamalihl o tou fadassour

24. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn beniamin abidan o tou gadewni

25. kai exarousin tagma parembolhV uiwn dan escatoi paswn twn parembolwn sun dunamei autwn kai epi thV dunamewV autwn aciezer o tou amisadai

26. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn ashr fagaihl uioV ecran

27. kai epi thV dunamewV fulhV uiwn nefqali acire uioV ainan

28. autai ai stratiai uiwn israhl kai exhran sun dunamei autwn

29. kai eipen mwushV tw iwbab uiw ragouhl tw madianith tw gambrw mwush exairomen hmeiV eiV ton topon on eipen kurioV touton dwsw umin deuro meq' hmwn kai eu se poihsomen oti kurioV elalhsen kala peri israhl

30. kai eipen proV auton ou poreusomai alla eiV thn ghn mou kai eiV thn genean mou

31. kai eipen mh egkataliphV hmaV ou eineken hsqa meq' hmwn en th erhmw kai esh en hmin presbuthV

32. kai estai ean poreuqhV meq' hmwn kai estai ta agaqa ekeina osa ean agaqopoihsh kurioV hmaV kai eu se poihsomen

33. kai exhran ek tou orouV kuriou odon triwn hmerwn kai h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou proeporeueto protera autwn odon triwn hmerwn kataskeyasqai autoiV anapausin

34. kai egeneto en tw exairein thn kibwton kai eipen mwushV exegerqhti kurie diaskorpisqhtwsan oi ecqroi sou fugetwsan panteV oi misounteV se

35. kai en th katapausei eipen epistrefe kurie ciliadaV muriadaV en tw israhl

36. kai h nefelh egeneto skiazousa ep' autoiV hmeraV en tw exairein autouV ek thV parembolhV

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina