1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. prostaxon toiV uioiV israhl kai exaposteilatwsan ek thV parembolhV panta lepron kai panta gonorruh kai panta akaqarton epi yuch

3. apo arsenikou ewV qhlukou exaposteilate exw thV parembolhV kai ou mh mianousin taV parembolaV autwn en oiV egw kataginomai en autoiV

4. kai epoihsan outwV oi uioi israhl kai exapesteilan autouV exw thV parembolhV kaqa elalhsen kurioV tw mwush outwV epoihsan oi uioi israhl

5. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

6. lalhson toiV uioiV israhl legwn anhr h gunh ostiV ean poihsh apo twn amartiwn twn anqrwpinwn kai paridwn paridh kai plhmmelhsh h yuch ekeinh

7. exagoreusei thn amartian hn epoihsen kai apodwsei thn plhmmeleian to kefalaion kai to epipempton autou prosqhsei ep' auto kai apodwsei tini eplhmmelhsen autw

8. ean de mh h tw anqrwpw o agcisteuwn wste apodounai autw to plhmmelhma proV auton to plhmmelhma to apodidomenon kuriw tw ierei estai plhn tou kriou tou ilasmou di' ou exilasetai en autw peri autou

9. kai pasa aparch kata panta ta agiazomena en uioiV israhl osa an prosferwsin tw kuriw tw ierei autw estai

10. kai ekastou ta hgiasmena autou estai anhr oV ean dw tw ierei autw estai

11. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

12. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV androV androV ean parabh h gunh autou kai paridh auton uperidousa

13. kai koimhqh tiV met' authV koithn spermatoV kai laqh ex ofqalmwn tou androV authV kai kruyh auth de h memiammenh kai martuV mh hn met' authV kai auth mh h suneilhmmenh

14. kai epelqh autw pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou auth de memiantai h epelqh autw pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou auth de mh h memiammenh

15. kai axei o anqrwpoV thn gunaika autou proV ton ierea kai prosoisei to dwron peri authV to dekaton tou oifi aleuron kriqinon ouk epiceei ep' auto elaion oude epiqhsei ep' auto libanon estin gar qusia zhlotupiaV qusia mnhmosunou anamimnhskousa amartian

16. kai prosaxei authn o iereuV kai sthsei authn enanti kuriou

17. kai lhmyetai o iereuV udwr kaqaron zwn en aggeiw ostrakinw kai thV ghV thV oushV epi tou edafouV thV skhnhV tou marturiou kai labwn o iereuV embalei eiV to udwr

18. kai sthsei o iereuV thn gunaika enanti kuriou kai apokaluyei thn kefalhn thV gunaikoV kai dwsei epi taV ceiraV authV thn qusian tou mnhmosunou thn qusian thV zhlotupiaV en de th ceiri tou ierewV estai to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou toutou

19. kai orkiei authn o iereuV kai erei th gunaiki ei mh kekoimhtai tiV meta sou ei mh parabebhkaV mianqhnai upo ton andra ton seauthV aqwa isqi apo tou udatoV tou elegmou tou epikatarwmenou toutou

20. ei de su parabebhkaV up' androV ousa h memiansai kai edwken tiV thn koithn autou en soi plhn tou androV sou

21. kai orkiei o iereuV thn gunaika en toiV orkoiV thV araV tauthV kai erei o iereuV th gunaiki dwh kurioV se en ara kai enorkion en mesw tou laou sou en tw dounai kurion ton mhron sou diapeptwkota kai thn koilian sou peprhsmenhn

22. kai eiseleusetai to udwr to epikatarwmenon touto eiV thn koilian sou prhsai gastera kai diapesein mhron sou kai erei h gunh genoito genoito

23. kai grayei o iereuV taV araV tautaV eiV biblion kai exaleiyei eiV to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou

24. kai potiei thn gunaika to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou kai eiseleusetai eiV authn to udwr to epikatarwmenon tou elegmou

25. kai lhmyetai o iereuV ek ceiroV thV gunaikoV thn qusian thV zhlotupiaV kai epiqhsei thn qusian enanti kuriou kai prosoisei authn proV to qusiasthrion

26. kai draxetai o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai anoisei auto epi to qusiasthrion kai meta tauta potiei thn gunaika to udwr

27. kai estai ean h memiammenh kai lhqh laqh ton andra authV kai eiseleusetai eiV authn to udwr tou elegmou to epikatarwmenon kai prhsqhsetai thn koilian kai diapeseitai o mhroV authV kai estai h gunh eiV aran en tw law authV

28. ean de mh mianqh h gunh kai kaqara h kai aqwa estai kai ekspermatiei sperma

29. outoV o nomoV thV zhlotupiaV w ean parabh h gunh up' androV ousa kai mianqh

30. h anqrwpoV w ean epelqh ep' auton pneuma zhlwsewV kai zhlwsh thn gunaika autou kai sthsei thn gunaika autou enanti kuriou kai poihsei auth o iereuV panta ton nomon touton

31. kai aqwoV estai o anqrwpoV apo amartiaV kai h gunh ekeinh lhmyetai thn amartian authV

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina