1. kai elalhsen mariam kai aarwn kata mwush eneken thV gunaikoV thV aiqiopisshV hn elaben mwushV oti gunaika aiqiopissan elaben

2. kai eipan mh mwush monw lelalhken kurioV ouci kai hmin elalhsen kai hkousen kurioV

3. kai o anqrwpoV mwushV prauV sfodra para pantaV touV anqrwpouV touV ontaV epi thV ghV

4. kai eipen kurioV paracrhma proV mwushn kai mariam kai aarwn exelqate umeiV oi treiV eiV thn skhnhn tou marturiou kai exhlqon oi treiV eiV thn skhnhn tou marturiou

5. kai katebh kurioV en stulw nefelhV kai esth epi thV quraV thV skhnhV tou marturiou kai eklhqhsan aarwn kai mariam kai exhlqosan amfoteroi

6. kai eipen proV autouV akousate twn logwn mou ean genhtai profhthV umwn kuriw en oramati autw gnwsqhsomai kai en upnw lalhsw autw

7. ouc outwV o qerapwn mou mwushV en olw tw oikw mou pistoV estin

8. stoma kata stoma lalhsw autw en eidei kai ou di' ainigmatwn kai thn doxan kuriou eiden kai dia ti ouk efobhqhte katalalhsai kata tou qerapontoV mou mwush

9. kai orgh qumou kuriou ep' autoiV kai aphlqen

10. kai h nefelh apesth apo thV skhnhV kai idou mariam leprwsa wsei ciwn kai epebleyen aarwn epi mariam kai idou leprwsa

11. kai eipen aarwn proV mwushn deomai kurie mh sunepiqh hmin amartian dioti hgnohsamen kaqoti hmartomen

12. mh genhtai wsei ison qanatw wsei ektrwma ekporeuomenon ek mhtraV mhtroV kai katesqiei to hmisu twn sarkwn authV

13. kai ebohsen mwushV proV kurion legwn o qeoV deomai sou iasai authn

14. kai eipen kurioV proV mwushn ei o pathr authV ptuwn eneptusen eiV to proswpon authV ouk entraphsetai epta hmeraV aforisqhtw epta hmeraV exw thV parembolhV kai meta tauta eiseleusetai

15. kai afwrisqh mariam exw thV parembolhV epta hmeraV kai o laoV ouk exhren ewV ekaqarisqh mariam

16. kai meta tauta exhren o laoV ex ashrwq kai parenebalon en th erhmw tou faran

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina