1. U pogledu sabiranja za svete, i vi èinite kako odredih crkvama galacijskim.

2. Svakoga prvog dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne da se ne sabire istom kada doðem.

3. A kada doðem, poslat æu s preporuènicom one koje odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem.

4. Bude li vrijedno da i ja poðem, poæi æe sa mnom.

5. A k vama æu doæi kad proðem Makedoniju; Makedonijom æu samo proæi,

6. a kod vas æu se možda zadržati ili èak zimovati da me otpratite kamo god poðem.

7. Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopusti li Gospodin.

8. U Efezu æu ostati do Pedesetnice

9. jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika mnogo.

10. Ako doðe Timotej, gledajte da bude kod vas bez bojazni jer radi djelo Gospodnje kao i ja.

11. Neka ga dakle nitko ne prezre. A ispratite ga u miru da doðe k meni jer ga s braæom išèekujem.

12. A što se tièe brata Apolona: mnogo sam ga nagovarao da ode k vama s braæom. I nikako mu ne bijaše s voljom da sada doðe, no doæi æe kad mu bude zgodno.

13. Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, èvrsti.

14. Sve vaše neka bude u ljubavi!

15. Zaklinjem vas, braæo - znate dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da se posvetiše posluživanju svetih -

16. da se i vi pokoravate takvima i svakomu tko suraðuje i trudi se.

17. Radujem se s dolaska Stefanina i Fortunatova i Ahajikova jer oni nadoknadiše vašu nenazoènost:

18. umiriše duh moj i vaš. Cijenite dakle takve.

19. Pozdravljaju vas crkve azijske. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska zajedno s Crkvom u njihovu domu.

20. Pozdravljaju vas sva braæa. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim.

21. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom.

22. Ako tko ne ljubi Gospodina, neka bude proklet. Marana tha!

23. Milost Gospodina Isusa s vama!

24. Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu!

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina