1. nuni de kategelasan mou elacistoi nun nouqetousin me en merei wn exoudenoun pateraV autwn ouV ouc hghsamhn einai axiouV kunwn twn emwn nomadwn

2. kai ge iscuV ceirwn autwn ina ti moi ep' autouV apwleto sunteleia

3. en endeia kai limw agonoV oi feugonteV anudron ecqeV sunochn kai talaipwrian

4. oi periklwnteV alima epi hcounti oitineV alima hn autwn ta sita atimoi de kai pefaulismenoi endeeiV pantoV agaqou oi kai rizaV xulwn emaswnto upo limou megalou

5. epanesthsan moi kleptai

6. wn oi oikoi autwn hsan trwglai petrwn

7. ana meson euhcwn bohsontai oi upo frugana agria dihtwnto

8. afronwn uioi kai atimwn onoma kai kleoV esbesmenon apo ghV

9. nuni de kiqara egw eimi autwn kai eme qrulhma ecousin

10. ebdeluxanto de me apostanteV makran apo de proswpou mou ouk efeisanto ptuelon

11. anoixaV gar faretran autou ekakwsen me kai calinon tou proswpou mou exapesteilan

12. epi dexiwn blastou epanesthsan poda autwn exeteinan kai wdopoihsan ep' eme tribouV apwleiaV autwn

13. exetribhsan triboi mou exedusen gar mou thn stolhn

14. belesin autou kathkontisen me kecrhtai moi wV bouletai en odunaiV pefurmai

15. epistrefontai de mou ai odunai wceto mou h elpiV wsper pneuma kai wsper nefoV h swthria mou

16. kai nun ep' eme ekcuqhsetai h yuch mou ecousin de me hmerai odunwn

17. nukti de mou ta osta sugkekautai ta de neura mou dialelutai

18. en pollh iscui epelabeto mou thV stolhV wsper to peristomion tou citwnoV mou periescen me

19. hghsai de me isa phlw en gh kai spodw mou h meriV

20. kekraga de proV se kai ouk eisakoueiV mou esthsan kai katenohsan me

21. epebhV de moi anelehmonwV ceiri krataia me emastigwsaV

22. etaxaV de me en odunaiV kai aperriyaV me apo swthriaV

23. oida gar oti qanatoV me ektriyei oikia gar panti qnhtw gh

24. ei gar ofelon dunaimhn emauton ceirwsasqai h dehqeiV ge eterou kai poihsei moi touto

25. egw de epi panti adunatw eklausa estenaxa de idwn andra en anagkaiV

26. egw de epecwn agaqoiV idou sunhnthsan moi mallon hmerai kakwn

27. h koilia mou exezesen kai ou siwphsetai proefqasan me hmerai ptwceiaV

28. stenwn peporeumai aneu fimou esthka de en ekklhsia kekragwV

29. adelfoV gegona seirhnwn etairoV de strouqwn

30. to de derma mou eskotwtai megalwV ta de osta mou apo kaumatoV

31. apebh de eiV paqoV mou h kiqara o de yalmoV mou eiV klauqmon emoi

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina