1. upolabwn de iwb legei

2. kai dh oida oti ek ceiroV mou h elegxiV estin kai h ceir autou bareia gegonen ep' emw stenagmw

3. tiV d' ara gnoih oti euroimi auton kai elqoimi eiV teloV

4. eipoimi de emautou krima to de stoma mou emplhsaimi elegcwn

5. gnwhn de rhmata a moi erei aisqoimhn de tina moi apaggelei

6. kai ei en pollh iscui epeleusetai moi eita en apeilh moi ou crhsetai

7. alhqeia gar kai elegcoV par' autou exagagoi de eiV teloV to krima mou

8. eiV gar prwta poreusomai kai ouketi eimi ta de ep' escatoiV ti oida

9. aristera poihsantoV autou kai ou katescon peribalei dexia kai ouk oyomai

10. oiden gar hdh odon mou diekrinen de me wsper to crusion

11. exeleusomai de en entalmasin autou odouV gar autou efulaxa kai ou mh ekklinw

12. apo entalmatwn autou kai ou mh parelqw en de kolpw mou ekruya rhmata autou

13. ei de kai autoV ekrinen outwV tiV estin o anteipwn autw o gar autoV hqelhsen kai epoihsen

14. []

15. dia touto ep' autw espoudaka nouqetoumenoV de efrontisa autou [15a] epi toutw apo proswpou autou kataspoudasqw katanohsw kai ptohqhsomai ex autou

16. kurioV de emalakunen thn kardian mou o de pantokratwr espoudasen me

17. ou gar hdein oti epeleusetai moi skotoV pro proswpou de mou ekaluyen gnofoV

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina