1. kai apekriqh kurioV o qeoV tw iwb kai eipen

2. mh krisin meta ikanou ekklinei elegcwn qeon apokriqhsetai authn

3. upolabwn de iwb legei tw kuriw

4. ti eti egw krinomai nouqetoumenoV kai elegcwn kurion akouwn toiauta ouqen wn egw de tina apokrisin dw proV tauta ceira qhsw epi stomati mou

5. apax lelalhka epi de tw deuterw ou prosqhsw

6. eti de upolabwn o kurioV eipen tw iwb ek tou nefouV

7. mh alla zwsai wsper anhr thn osfun sou erwthsw de se su de moi apokriqhti

8. mh apopoiou mou to krima oiei de me allwV soi kecrhmatikenai h ina anafanhV dikaioV

9. h braciwn soi estin kata tou kuriou h fwnh kat' auton brontaV

10. analabe dh uyoV kai dunamin doxan de kai timhn amfiesai

11. aposteilon de aggelouV orgh pan de ubristhn tapeinwson

12. uperhfanon de sbeson shyon de asebeiV paracrhma

13. kruyon de eiV ghn exw omoqumadon ta de proswpa autwn atimiaV emplhson

14. omologhsw ara oti dunatai h dexia sou swsai

15. alla dh idou qhria para soi corton isa bousin esqiei

16. idou dh iscuV autou ep' osfui h de dunamiV ep' omfalou gastroV

17. esthsen ouran wV kuparisson ta de neura autou sumpeplektai

18. ai pleurai autou pleurai calkeiai h de raciV autou sidhroV cutoV

19. tout' estin arch plasmatoV kuriou pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn autou

20. epelqwn de ep' oroV akrotomon epoihsen carmonhn tetraposin en tw tartarw

21. upo pantodapa dendra koimatai para papuron kai kalamon kai boutomon

22. skiazontai de en autw dendra megala sun radamnoiV kai klwneV agnou

23. ean genhtai plhmmura ou mh aisqhqh pepoiqen oti proskrousei o iordanhV eiV to stoma autou

24. en tw ofqalmw autou dexetai auton enskolieuomenoV trhsei rina

25. axeiV de drakonta en agkistrw periqhseiV de forbean peri rina autou

26. ei dhseiV krikon en tw mukthri autou yeliw de truphseiV to ceiloV autou

27. lalhsei de soi dehsei ikethria malakwV

28. qhsetai de diaqhkhn meta sou lhmyh de auton doulon aiwnion

29. paixh de en autw wsper ornew h dhseiV auton wsper strouqion paidiw

30. ensitountai de en autw eqnh meriteuontai de auton foinikwn genh

31. pan de plwton sunelqon ou mh enegkwsin bursan mian ouraV autou kai en ploioiV aliewn kefalhn autou

32. epiqhseiV de autw ceira mnhsqeiV polemon ton ginomenon en swmati autou kai mhketi ginesqw

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina