1. upolabwn de iwb legei

2. akousate akousate mou twn logwn ina mh h moi par' umwn auth h paraklhsiV

3. arate me egw de lalhsw eit' ou katagelasete mou

4. ti gar mh anqrwpou mou h elegxiV h dia ti ou qumwqhsomai

5. eisbleyanteV eiV eme qaumasate ceira qenteV epi siagoni

6. ean te gar mnhsqw espoudaka ecousin de mou taV sarkaV odunai

7. dia ti asebeiV zwsin pepalaiwntai de kai en ploutw

8. o sporoV autwn kata yuchn ta de tekna autwn en ofqalmoiV

9. oi oikoi autwn euqhnousin foboV de oudamou mastix de para kuriou ouk estin ep' autoiV

10. h bouV autwn ouk wmotokhsen dieswqh de autwn en gastri ecousa kai ouk esfalen

11. menousin de wV probata aiwnia ta de paidia autwn prospaizousin

12. analabonteV yalthrion kai kiqaran kai eufrainontai fwnh yalmou

13. sunetelesan de en agaqoiV ton bion autwn en de anapausei adou ekoimhqhsan

14. legei de kuriw aposta ap' emou odouV sou eidenai ou boulomai

15. ti ikanoV oti douleusomen autw kai tiV wfeleia oti apanthsomen autw

16. en cersin gar hn autwn ta agaqa erga de asebwn ouk efora

17. ou mhn de alla kai asebwn lucnoV sbesqhsetai epeleusetai de autoiV h katastrofh wdineV de autouV exousin apo orghV

18. esontai de wsper acura pro anemou h wsper koniortoV on ufeilato lailay

19. eklipoi uiouV ta uparconta autou antapodwsei proV auton kai gnwsetai

20. idoisan oi ofqalmoi autou thn eautou sfaghn apo de kuriou mh diaswqeih

21. oti ti qelhma autou en oikw autou met' auton kai ariqmoi mhnwn autou dihreqhsan

22. poteron ouci o kurioV estin o didaskwn sunesin kai episthmhn autoV de fonouV diakrinei

23. outoV apoqaneitai en kratei aplosunhV autou oloV de eupaqwn kai euqhnwn

24. ta de egkata autou plhrh steatoV mueloV de autou diaceitai

25. o de teleuta upo pikriaV yuchV ou fagwn ouden agaqon

26. omoqumadon de epi ghV koimwntai sapria de autouV ekaluyen

27. wste oida umaV oti tolmh epikeisqe moi

28. oti ereite pou estin oikoV arcontoV kai pou estin h skeph twn skhnwmatwn twn asebwn

29. erwthsate paraporeuomenouV odon kai ta shmeia autwn ouk apallotriwsete

30. oti eiV hmeran apwleiaV koufizetai o ponhroV eiV hmeran orghV autou apacqhsontai

31. tiV apaggelei epi proswpou autou thn odon autou kai autoV epoihsen tiV antapodwsei autw

32. kai autoV eiV tafouV aphnecqh kai epi sorw hgrupnhsen

33. eglukanqhsan autw calikeV ceimarrou kai opisw autou paV anqrwpoV apeleusetai kai emprosqen autou anariqmhtoi

34. pwV de parakaleite me kena to de eme katapausasqai af' umwn ouden

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina