1. ean de en tw diorugmati eureqh o klepthV kai plhgeiV apoqanh ouk estin autw fonoV

2. ean de anateilh o hlioV ep' autw enocoV estin antapoqaneitai ean de mh uparch autw praqhtw anti tou klemmatoV

3. ean de katalhmfqh kai eureqh en th ceiri autou to klemma apo te onou ewV probatou zwnta dipla auta apoteisei

4. ean de kataboskhsh tiV agron h ampelwna kai afh to kthnoV autou kataboskhsai agron eteron apoteisei ek tou agrou autou kata to genhma autou ean de panta ton agron kataboskhsh ta beltista tou agrou autou kai ta beltista tou ampelwnoV autou apoteisei

5. ean de exelqon pur eurh akanqaV kai prosemprhsh alwna h stacuV h pedion apoteisei o to pur ekkausaV

6. ean de tiV dw tw plhsion argurion h skeuh fulaxai kai klaph ek thV oikiaV tou anqrwpou ean eureqh o kleyaV apoteisei diploun

7. ean de mh eureqh o kleyaV proseleusetai o kurioV thV oikiaV enwpion tou qeou kai omeitai h mhn mh autoV peponhreusqai ef' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion

8. kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion

9. ean de tiV dw tw plhsion upozugion h moscon h probaton h pan kthnoV fulaxai kai suntribh h teleuthsh h aicmalwton genhtai kai mhdeiV gnw

10. orkoV estai tou qeou ana meson amfoterwn h mhn mh auton peponhreusqai kaq' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion kai outwV prosdexetai o kurioV autou kai ouk apoteisei

11. ean de klaph par' autou apoteisei tw kuriw

12. ean de qhrialwton genhtai axei auton epi thn qhran kai ouk apoteisei

13. ean de aithsh tiV para tou plhsion kai suntribh h apoqanh h aicmalwton genhtai o de kurioV mh h met' autou apoteisei

14. ean de o kurioV h met' autou ouk apoteisei ean de misqwtoV h estai autw anti tou misqou autou

15. ean de apathsh tiV parqenon amnhsteuton kai koimhqh met' authV fernh ferniei authn autw gunaika

16. ean de ananeuwn ananeush kai mh boulhtai o pathr authV dounai authn autw gunaika argurion apoteisei tw patri kaq' oson estin h fernh twn parqenwn

17. farmakouV ou peripoihsete

18. pan koimwmenon meta kthnouV qanatw apokteneite autouV

19. o qusiazwn qeoiV qanatw oleqreuqhsetai plhn kuriw monw

20. kai proshluton ou kakwsete oude mh qliyhte auton hte gar proshlutoi en gh aiguptw

21. pasan chran kai orfanon ou kakwsete

22. ean de kakia kakwshte autouV kai kekraxanteV katabohswsi proV me akoh eisakousomai thV fwnhV autwn

23. kai orgisqhsomai qumw kai apoktenw umaV macaira kai esontai ai gunaikeV umwn chrai kai ta paidia umwn orfana

24. ean de argurion ekdaneishV tw adelfw tw penicrw para soi ouk esh auton katepeigwn ouk epiqhseiV autw tokon

25. ean de enecurasma enecurashV to imation tou plhsion pro dusmwn hliou apodwseiV autw

26. estin gar touto peribolaion autou monon touto to imation aschmosunhV autou en tini koimhqhsetai ean oun katabohsh proV me eisakousomai autou elehmwn gar eimi

27. qeouV ou kakologhseiV kai arcontaV tou laou sou ou kakwV ereiV

28. aparcaV alwnoV kai lhnou sou ou kaqusterhseiV ta prwtotoka twn uiwn sou dwseiV emoi

29. outwV poihseiV ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeraV estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseiV moi auto

30. kai andreV agioi esesqe moi kai kreaV qhrialwton ouk edesqe tw kuni aporriyate auto

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina