1. eipen de kurioV proV mwushn eipon aarwn tw adelfw sou ekteinon th ceiri thn rabdon sou epi touV potamouV kai epi taV diwrugaV kai epi ta elh kai anagage touV batracouV

2. kai exeteinen aarwn thn ceira epi ta udata aiguptou kai anhgagen touV batracouV kai anebibasqh o batracoV kai ekaluyen thn ghn aiguptou

3. epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai anhgagon touV batracouV epi ghn aiguptou

4. kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn kai eipen euxasqe peri emou proV kurion kai perieletw touV batracouV ap' emou kai apo tou emou laou kai exapostelw ton laon kai quswsin kuriw

5. eipen de mwushV proV faraw taxai proV me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai touV batracouV apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai

6. o de eipen eiV aurion eipen oun wV eirhkaV ina eidhV oti ouk estin alloV plhn kuriou

7. kai periaireqhsontai oi batracoi apo sou kai ek twn oikiwn umwn kai ek twn epaulewn kai apo twn qerapontwn sou kai apo tou laou sou plhn en tw potamw upoleifqhsontai

8. exhlqen de mwushV kai aarwn apo faraw kai ebohsen mwushV proV kurion peri tou orismou twn batracwn wV etaxato faraw

9. epoihsen de kurioV kaqaper eipen mwushV kai eteleuthsan oi batracoi ek twn oikiwn kai ek twn epaulewn kai ek twn agrwn

10. kai sunhgagon autouV qimwniaV qimwniaV kai wzesen h gh

11. idwn de faraw oti gegonen anayuxiV ebarunqh h kardia autou kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV

12. eipen de kurioV proV mwushn eipon aarwn ekteinon th ceiri thn rabdon sou kai pataxon to cwma thV ghV kai esontai sknifeV en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en pash gh aiguptou

13. exeteinen oun aarwn th ceiri thn rabdon kai epataxen to cwma thV ghV kai egenonto oi sknifeV en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en panti cwmati thV ghV egenonto oi sknifeV en pash gh aiguptou

14. epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi taiV farmakeiaiV autwn exagagein ton sknifa kai ouk hdunanto kai egenonto oi sknifeV en toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin

15. eipan oun oi epaoidoi tw faraw daktuloV qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV

16. eipen de kurioV proV mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai idou autoV exeleusetai epi to udwr kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin en th erhmw

17. ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef' hV eisin ep' authV

18. kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn gesem ef' hV o laoV mou epestin ep' authV ef' hV ouk estai ekei h kunomuia ina eidhV oti egw eimi kurioV o kurioV pashV thV ghV

19. kai dwsw diastolhn ana meson tou emou laou kai ana meson tou sou laou en de th aurion estai to shmeion touto epi thV ghV

20. epoihsen de kurioV outwV kai paregeneto h kunomuia plhqoV eiV touV oikouV faraw kai eiV touV oikouV twn qerapontwn autou kai eiV pasan thn ghn aiguptou kai exwleqreuqh h gh apo thV kunomuihV

21. ekalesen de faraw mwushn kai aarwn legwn elqonteV qusate tw qew umwn en th gh

22. kai eipen mwushV ou dunaton genesqai outwV ta gar bdelugmata twn aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa

23. odon triwn hmerwn poreusomeqa eiV thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin

24. kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion

25. eipen de mwushV ode egw exeleusomai apo sou kai euxomai proV ton qeon kai apeleusetai h kunomuia apo sou kai apo twn qerapontwn sou kai tou laou sou aurion mh prosqhV eti faraw exapathsai tou mh exaposteilai ton laon qusai kuriw

26. exhlqen de mwushV apo faraw kai huxato proV ton qeon

27. epoihsen de kurioV kaqaper eipen mwushV kai perieilen thn kunomuian apo faraw kai twn qerapontwn autou kai tou laou autou kai ou kateleifqh oudemia

28. kai ebarunen faraw thn kardian autou kai epi tou kairou toutou kai ouk hqelhsen exaposteilai ton laon

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina