1. kai tauta estin a poihseiV autoiV agiasai autouV wste ierateuein moi autouV lhmyh moscarion ek bown en kai kriouV duo amwmouV

2. kai artouV azumouV pefuramenouV en elaiw kai lagana azuma kecrismena en elaiw semidalin ek purwn poihseiV auta

3. kai epiqhseiV auta epi kanoun en kai prosoiseiV auta epi tw kanw kai to moscarion kai touV duo kriouV

4. kai aarwn kai touV uiouV autou prosaxeiV epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai louseiV autouV en udati

5. kai labwn taV stolaV enduseiV aarwn ton adelfon sou kai ton citwna ton podhrh kai thn epwmida kai to logeion kai sunayeiV autw to logeion proV thn epwmida

6. kai epiqhseiV thn mitran epi thn kefalhn autou kai epiqhseiV to petalon to agiasma epi thn mitran

7. kai lhmyh tou elaiou tou crismatoV kai epiceeiV auto epi thn kefalhn autou kai criseiV auton

8. kai touV uiouV autou prosaxeiV kai enduseiV autouV citwnaV

9. kai zwseiV autouV taiV zwnaiV kai periqhseiV autoiV taV kidareiV kai estai autoiV ierateia emoi eiV ton aiwna kai teleiwseiV taV ceiraV aarwn kai taV ceiraV twn uiwn autou

10. kai prosaxeiV ton moscon epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai epiqhsousin aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

11. kai sfaxeiV ton moscon enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

12. kai lhmyh apo tou aimatoV tou moscou kai qhseiV epi twn keratwn tou qusiasthriou tw daktulw sou to de loipon pan aima ekceeiV para thn basin tou qusiasthriou

13. kai lhmyh pan to stear to epi thV koiliaV kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai epiqhseiV epi to qusiasthrion

14. ta de krea tou moscou kai to derma kai thn kopron katakauseiV puri exw thV parembolhV amartiaV gar estin

15. kai ton krion lhmyh ton ena kai epiqhsousin aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

16. kai sfaxeiV auton kai labwn to aima prosceeiV proV to qusiasthrion kuklw

17. kai ton krion dicotomhseiV kata melh kai pluneiV ta endosqia kai touV podaV udati kai epiqhseiV epi ta dicotomhmata sun th kefalh

18. kai anoiseiV olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma kuriw eiV osmhn euwdiaV qusiasma kuriw estin

19. kai lhmyh ton krion ton deuteron kai epiqhsei aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

20. kai sfaxeiV auton kai lhmyh tou aimatoV autou kai epiqhseiV epi ton lobon tou wtoV aarwn tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou kai epi touV lobouV twn wtwn twn uiwn autou twn dexiwn kai epi ta akra twn ceirwn autwn twn dexiwn kai epi ta akra twn podwn autwn twn dexiwn

21. kai lhmyh apo tou aimatoV tou apo tou qusiasthriou kai apo tou elaiou thV crisewV kai raneiV epi aarwn kai epi thn stolhn autou kai epi touV uiouV autou kai epi taV stolaV twn uiwn autou met' autou kai agiasqhsetai autoV kai h stolh autou kai oi uioi autou kai ai stolai twn uiwn autou met' autou to de aima tou kriou prosceeiV proV to qusiasthrion kuklw

22. kai lhmyh apo tou kriou to stear autou kai to stear to katakalupton thn koilian kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai ton braciona ton dexion estin gar teleiwsiV auth

23. kai arton ena ex elaiou kai laganon en apo tou kanou twn azumwn twn proteqeimenwn enanti kuriou

24. kai epiqhseiV ta panta epi taV ceiraV aarwn kai epi taV ceiraV twn uiwn autou kai aforieiV autouV aforisma enanti kuriou

25. kai lhmyh auta ek twn ceirwn autwn kai anoiseiV epi to qusiasthrion thV olokautwsewV eiV osmhn euwdiaV enanti kuriou karpwma estin kuriw

26. kai lhmyh to sthqunion apo tou kriou thV teleiwsewV o estin aarwn kai aforieiV auto aforisma enanti kuriou kai estai soi en meridi

27. kai agiaseiV to sthqunion aforisma kai ton braciona tou afairematoV oV afwristai kai oV afhrhtai apo tou kriou thV teleiwsewV apo tou aarwn kai apo twn uiwn autou

28. kai estai aarwn kai toiV uioiV autou nomimon aiwnion para twn uiwn israhl estin gar afairema touto kai afairema estai para twn uiwn israhl apo twn qumatwn twn swthriwn twn uiwn israhl afairema kuriw

29. kai h stolh tou agiou h estin aarwn estai toiV uioiV autou met' auton crisqhnai autouV en autoiV kai teleiwsai taV ceiraV autwn

30. epta hmeraV endusetai auta o iereuV o ant' autou twn uiwn autou oV eiseleusetai eiV thn skhnhn tou marturiou leitourgein en toiV agioiV

31. kai ton krion thV teleiwsewV lhmyh kai eyhseiV ta krea en topw agiw

32. kai edontai aarwn kai oi uioi autou ta krea tou kriou kai touV artouV touV en tw kanw para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

33. edontai auta en oiV hgiasqhsan en autoiV teleiwsai taV ceiraV autwn agiasai autouV kai allogenhV ouk edetai ap' autwn estin gar agia

34. ean de kataleifqh apo twn krewn thV qusiaV thV teleiwsewV kai twn artwn ewV prwi katakauseiV ta loipa puri ou brwqhsetai agiasma gar estin

35. kai poihseiV aarwn kai toiV uioiV autou outwV kata panta osa eneteilamhn soi epta hmeraV teleiwseiV autwn taV ceiraV

36. kai to moscarion thV amartiaV poihseiV th hmera tou kaqarismou kai kaqarieiV to qusiasthrion en tw agiazein se ep' autw kai criseiV auto wste agiasai auto

37. epta hmeraV kaqarieiV to qusiasthrion kai agiaseiV auto kai estai to qusiasthrion agion tou agiou paV o aptomenoV tou qusiasthriou agiasqhsetai

38. kai tauta estin a poihseiV epi tou qusiasthriou amnouV eniausiouV amwmouV duo thn hmeran epi to qusiasthrion endelecwV karpwma endelecismou

39. ton amnon ton ena poihseiV to prwi kai ton amnon ton deuteron poihseiV to deilinon

40. kai dekaton semidalewV pefuramenhV en elaiw kekommenw tw tetartw tou in kai spondhn to tetarton tou in oinou tw amnw tw eni

41. kai ton amnon ton deuteron poihseiV to deilinon kata thn qusian thn prwinhn kai kata thn spondhn autou poihseiV eiV osmhn euwdiaV karpwma kuriw

42. qusian endelecismou eiV geneaV umwn epi quraV thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou en oiV gnwsqhsomai soi ekeiqen wste lalhsai soi

43. kai taxomai ekei toiV uioiV israhl kai agiasqhsomai en doxh mou

44. kai agiasw thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion kai aarwn kai touV uiouV autou agiasw ierateuein moi

45. kai epiklhqhsomai en toiV uioiV israhl kai esomai autwn qeoV

46. kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn o exagagwn autouV ek ghV aiguptou epiklhqhnai autoiV kai qeoV einai autwn

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina