1. kai epoihsen beselehl thn kibwton

2. kai katecruswsen authn crusiw kaqarw eswqen kai exwqen

3. kai ecwneusen auth tessaraV daktuliouV crusouV duo epi to klitoV to en kai duo epi to klitoV to deuteron

4. eureiV toiV diwsthrsin wste airein authn en autoiV

5. kai epoihsen to ilasthrion epanwqen thV kibwtou ek crusiou

6. kai touV duo ceroubim crusouV

7. ceroub ena epi to akron tou ilasthriou to en kai ceroub ena epi to akron to deuteron tou ilasthriou

8. skiazonta taiV pteruxin autwn epi to ilasthrion

9. kai epoihsen thn trapezan thn prokeimenhn ek crusiou kaqarou

10. kai ecwneusen auth tessaraV daktuliouV duo epi tou klitouV tou enoV kai duo epi tou klitouV tou deuterou eureiV wste airein toiV diwsthrsin en autoiV

11. kai touV diwsthraV thV kibwtou kai thV trapezhV epoihsen kai katecruswsen autouV crusiw

12. kai epoihsen ta skeuh thV trapezhV ta te trublia kai taV quiskaV kai touV kuaqouV kai ta spondeia en oiV speisei en autoiV crusa

13. kai epoihsen thn lucnian h fwtizei crushn sterean ton kaulon

14. kai touV kalamiskouV ex amfoterwn twn merwn authV

15. ek twn kalamiskwn authV oi blastoi execonteV treiV ek toutou kai treiV ek toutou exisoumenoi allhloiV

16. kai ta lampadia autwn a estin epi twn akrwn karuwta ex autwn kai ta enqemia ex autwn ina wsin ep' autwn oi lucnoi kai to enqemion to ebdomon ap' akrou tou lampadiou epi thV korufhV anwqen stereon olon crusoun

17. kai epta lucnouV ep' authV crusouV kai taV labidaV authV crusaV kai taV eparustridaV autwn crusaV

18. outoV perihrgurwsen touV stulouV kai ecwneusen tw stulw daktuliouV crusouV kai ecruswsen touV moclouV crusiw kai katecruswsen touV stulouV tou katapetasmatoV crusiw kai epoihsen taV agkulaV crusaV

19. outoV epoihsen kai touV krikouV thV skhnhV crusouV kai touV krikouV thV aulhV kai krikouV eiV to ekteinein to katakalumma anwqen calkouV

20. outoV ecwneusen taV kefalidaV taV arguraV thV skhnhV kai taV kefalidaV taV calkaV thV quraV thV skhnhV kai thn pulhn thV aulhV kai agkulaV epoihsen toiV stuloiV arguraV epi twn stulwn outoV perihrgurwsen autaV

21. outoV epoihsen kai touV passalouV thV skhnhV kai touV passalouV thV aulhV calkouV

22. outoV epoihsen to qusiasthrion to calkoun ek twn pureiwn twn calkwn a hsan toiV andrasin toiV katastasiasasi meta thV kore sunagwghV

23. outoV epoihsen panta ta skeuh tou qusiasthriou kai to pureion autou kai thn basin kai taV fialaV kai taV kreagraV calkaV

24. outoV epoihsen tw qusiasthriw paraqema ergon diktuwton katwqen tou pureiou upo auto ewV tou hmisouV autou kai epeqhken autw tessaraV daktuliouV ek twn tessarwn merwn tou paraqematoV tou qusiasthriou calkouV toiV mocloiV eureiV wste airein to qusiasthrion en autoiV

25. outoV epoihsen to elaion thV crisewV to agion kai thn sunqesin tou qumiamatoV kaqaron ergon mureyou

26. outoV epoihsen ton louthra calkoun kai thn basin autou calkhn ek twn katoptrwn twn nhsteusaswn ai enhsteusan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou en h hmera ephxen authn

27. kai epoihsen ton louthra ina niptwntai ex autou mwushV kai aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn kai touV podaV eisporeuomenwn autwn eiV thn skhnhn tou marturiou h otan prosporeuwntai proV to qusiasthrion leitourgein eniptonto ex autou kaqaper sunetaxen kurioV tw mwush

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina