1. Salamon király számtalan idegenbõl való asszonyt szeretett, mégpedig a fáraó lányán kívül moábita, ammonita, edomita, szidoni és hetita asszonyokat,

2. tehát pogány népbõl valókat is, akikrõl az Úr azt mondta Izrael fiainak: "Ne adjátok össze velük magatokat, s õk se házasodjanak össze veletek, mert elcsábítják szíveteket, s isteneikhez pártoltok."

3. Ám Salamon csüggött rajtuk. Hétszáz fejedelmi asszonya volt és háromszáz ágyasa.

4. Történt, hogy amikor Salamon megöregedett, szívét asszonyai más istenekhez fordították, szíve nem volt többé mindenestül az Úré, az õ Istenéé, mint atyjának, Dávidnak a szíve.

5. Így Salamon a szidoniak istennõjéhez, Astartéhez szegõdött, majd Milkomhoz, az ammoniták szörnyéhez.

6. Salamon tehát olyat tett, ami gonosznak számít az Úr szemében, és nem követte hûségesen az Urat, mint atyja, Dávid.

7. Akkoriban épített Salamon Kamosnak, a moábiták istenének egy szentélyt arra a hegyre, amely Jeruzsálemmel szemközt emelkedik, aztán ugyanígy Milkomnak is, az ammoniták istenének.

8. S ezt minden idegenbõl való asszonyának megtette, aki tömjént és véres áldozatot mutatott be isteneinek.

9. Az Úr megneheztelt Salamonra, mivel szíve elfordult az Úrtól, Izrael Istenétõl, jóllehet kétszer is megjelent neki,

10. és épp azt a parancsot adta neki, hogy ne szegõdjön más istenekhez. De õ nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt neki.

11. Ezért az Úr így szólt Salamonhoz: "Mivel így áll veled a dolog, hogy nem tartottad meg szövetségemet és a törvényeket, amelyeket szabtam, elveszem tõled a királyságot és szolgádnak adom.

12. De atyádra, Dávidra való tekintettel nem a te életedben teszem ezt meg, hanem fiad kezébõl ragadom ki.

13. S nem veszem el az egész királyságot; egyetlen törzset meghagyok fiadnak, atyád, Dávid kedvéért és Jeruzsálem miatt, hisz kiválasztottam."

14. Az Úr ellenséget támasztott Salamonnak az edomita Hadadban, aki az edomi királyi családból származott.

15. Akkoriban ugyanis, amikor Dávid legyõzte az edomitákat, s a sereg vezére, Joáb fölment, hogy eltemesse a halottakat, s Edomban minden férfit lemészároljon -

16. hat hónapig maradt ott Joáb egész Izraellel, addig, amíg minden férfit ki nem irtott Edomban -,

17. akkor történt, hogy Hadad, s vele azok a hû edomiták, akik atyja alattvalói közé tartoztak, elmenekültek, és eljutottak Egyiptomba. Hadad akkor még egészen fiatal fiú volt.

18. Elindultak Midiánból és Paránba értek. Paránból embereket vittek magukkal, és így eljutottak Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához. Az adott nekik egy házat és ellátta õket élelemmel. Sõt, földet is ajándékozott nekik.

19. Hadad annyira kedves lett a fáraó elõtt, hogy az feleségül adta hozzá felesége húgát, a legfõbb úrnõnek, Tachpenesznek a húgát.

20. Tachpenesz húga szült neki egy fiút, ez volt Genubat. Tachpenesz a fáraó palotájában neveltette; így Genubat a palotában maradt a fáraó gyermekei között.

21. Amikor azonban Hadad Egyiptomban hírét vette, hogy Dávid megtért atyáihoz, a sereg vezére, Joáb meg halott, Hadad megkérte a fáraót: "Engedj el, hadd térjek vissza hazámba!"

22. A fáraó azt válaszolta: "Van valamiben is hiányod, hogy fölébredt benned a vágy, hogy visszatérj hazádba?" Azt mondta: "Nem, de mégis mindenképpen engedj visszatérnem." Hadad bajt hozott:

23. S még egy más ellenséget is támasztott neki Isten, Eljada fiát, Rezont, aki urától, Hadad-Ezertõl menekült el, Coba királyától.

24. Embereket gyûjtött maga köré, s egy csapat vezére lett, amikor Dávid vérfürdõt rendezett köztük. Damaszkuszba ment, megvetette ott a lábát, és Damaszkusz királyaként uralkodott.

25. S Izrael ellensége volt, amíg csak Salamon élt. ellenséges volt Izraellel szemben, és királyként uralkodott Edom fölött.

26. Egy Ceredából való efratitának, Nebatnak a fia, Jerobeám - anyját Ceruának hívták, s özvegy asszony volt, õmaga meg Salamon szolgálatában állt - szintén fellázadt a király ellen.

27. A következõképpen történt, hogy fellázadt a király ellen. Salamon Millóban építkezett, kijavította a rést atyjának, Dávidnak városán.

28. Ez a Jerobeám derék ember volt, s amikor Salamon észrevette, hogy ez a fiatalember milyen ügyes a munkában, megtette József háza robotfelügyelõjének.

29. Akkoriban történt, hogy Jerobeám egyszer elhagyta Jeruzsálemet és útközben találkozott a Silóba való Achija prófétával. Új köntös volt rajta, és csak ketten voltak a határban.

30. Achija fogta az új köntöst, ami rajta volt, tizenkét darabra tépte,

31. és azt mondta Jerobeámnak: "Legyen tíz rész a tied, mert azt mondja az Úr, Izrael Istene: Kiragadom az országot Salamon kezébõl, s tíz törzset neked adok.

32. Csak egy törzs marad az övé, szolgámra, Dávidra való tekintettel és Jeruzsálem miatt, a miatt a város miatt, amelyet kiválasztottam Izrael törzsei közül.

33. Azért (teszem ezt), mert elhagyott, és Asztartét, a szidoniak istennõjét, Kamost, Moáb istenét és Milkomot, az ammoniták istenét imádta, nem az én útjaimon járt, nem azt tette, ami kedves a szememben, nem tartotta szem elõtt parancsaimat és törvényeimet, mint atyja, Dávid.

34. Nem ragadom ki kezébõl az egész királyságot - meghagyom fejedelemnek, amíg csak él, szolgám, Dávid kedvéért, akit kiválasztottam, és aki szem elõtt tartotta parancsaimat és törvényeimet.

35. Majd a fia kezébõl ragadom ki a királyságot, és neked adom, mármint a tíz törzset.

36. Az õ fiának csupán egyetlen törzset hagyok, hogy szolgámnak, Dávidnak mindig maradjon égõ mécsese színem elõtt Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet nevem hajlékául kiválasztottam.

37. Téged pedig hagylak, hogy uralkodjál mindenen, amire csak vágyik a szíved, és király légy Izrael fölött.

38. Így lesz: ha ügyelsz mindenre, amit csak parancsolok neked, az én útjaimon jársz, s azt teszed, ami kedves a szememben, s megtartod parancsaimat és törvényeimet, mint szolgám, Dávid tette, akkor veled leszek, s maradandó házat építek neked, mint Dávidnak építettem, és rád bízom Izraelt.

39. Dávid utódait megalázom, de nem örökre."

40. Salamon azon volt, hogy megölje Jerobeámot. Jerobeám azonban útnak indult, és Egyiptomba menekült Sisákhoz, Egyiptom királyához. Ott maradt Egyiptomban egészen Salamon haláláig.

41. Salamon történetének többi részét, tetteit és bölcsességét mind följegyezték Salamon történetének könyvében.

42. Az az idõ, amíg Salamon Jeruzsálemben királya volt egész Izraelnek, negyven esztendõt tett ki.

43. Aztán Salamon megtért atyáihoz. Atyjának városában temették el. Fia, Rechabeám lett helyette a király.

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina