1. Bileám ekkor belátta, hogy az Úr (ismét) Izrael megáldásában lelte tetszését. Így nem fürkészte a jósjeleket, hanem a puszta felé fordította arcát.

2. Ahogy most Bileám fölemelte tekintetét, s elnézte a törzsek szerint táborozó Izraelt, rászállt az Isten lelke,

3. s õ szózatba kezdett, e szavakkal: "Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetû ember.

4. Így beszél, aki felfogja az Isten szavát, látja a Mindenható arcát - Istentõl kap választ, a szeme megnyílik:

5. Mily szépek, Jákob, a sátraid, és a hajlékaid, Izrael!

6. Mint a szétterülõ völgyek s a kertek a folyó mentén! Mint az Úr ültette tölgyek s a cédrusok végig a parton.

7. Hõs támad utódai körében, uralkodik majd számtalan népen. Hatalmasabb lesz királyánál, Agagnál, királysága dicsõségre emelkedik.

8. Isten, aki kivezette Egyiptomból, olyan lesz neki, mint bivalynak a szarva. Üldözõi tetemét eltiporja, megtöri csontjaikat.

9. Mint az oroszlán, térdre ereszkedik, elnyújtózik, mint az oroszlán nõsténye - ki meri zavarni? Legyen áldott, aki megáld, hanem aki átkoz, legyen átkozott!"

10. Ekkor azonban Balak haragra gerjedt Bileám ellen. Kezét tördelve így szólt Balak Bileámhoz: "Azért hívattalak, hogy megátkozd ellenségeimet, te meg háromszor is megáldottad õket!

11. Most aztán gyorsan kotródj haza! Az volt a szándékom, hogy gazdagon megjutalmazlak. De az Úr megfosztott jutalmadtól."

12. Bileám így válaszolt Balaknak: "Nem megmondtam követeidnek is, akiket hozzám küldtél:

13. Ha annyi ezüstöt meg aranyat ad is Balak, amennyi a házába befér, akkor sem hághatom át az Úr parancsát, hogy magamtól bármit tegyek is, akár jót, akár rosszat. Csak azt hirdethetem, amit az Úr mond.

14. Nézd, most azon vagyok, hogy visszatérjek népemhez. Hadd áruljam el, mit tesz majd ez a nép a napok elmúltával a te népeddel."

15. S beszélni kezdett és azt mondta: "Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetû ember.

16. Így beszél, aki felfogja Isten szavát, birtokolja a Magasságbeli tudását, látja a Mindenható arcát. Istentõl kap választ, a szeme megnyílik:

17. Látom, de nem most, látom, de nem közelrõl. Csillag tûnik fel Jákob (törzsébõl), jogar sarjad Izraelbõl. Bezúzza Moáb halántékát, s Szet fiainak koponyáját.

18. Edom idegen birtok lesz és Szeir meghódított ország. Izrael kiterjeszti hatalmát.

19. Jákob uralkodik ellenségein, elpusztítja az Arból menekülõket."

20. Amikor megpillantotta az amalekitákat, így folytatta szavait: "Amalek a népek elseje, de utódai kivesznek örökre."

21. Azután meglátta a kenitákat, s rájuk ezt a mondást alkalmazta: "Szilárdan áll a házad Kain, sziklába épült a fészked,

22. Mégis Beoré lesz a fészek - mennyi idõd van még, mikor hurcol fogságba Asszur?"

23. Akkor Ogra esett tekintete, s ezt mondta róla: "A tenger melléki népek összegyûltek északon,

24. hajók közelednek Kittimbõl. Térdre kényszerítik Asszurt, térdre kényszerítik Ebert. Elpusztulnak õk is örökre."

25. Ekkor Bileám útra kelt és visszatért hazájába, Balak is útjára indult.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina