1. kai idwn balaam oti kalon estin enanti kuriou eulogein ton israhl ouk eporeuqh kata to eiwqoV eiV sunanthsin toiV oiwnoiV kai apestreyen to proswpon autou eiV thn erhmon

2. kai exaraV balaam touV ofqalmouV autou kaqora ton israhl estratopedeukota kata fulaV kai egeneto pneuma qeou en autw

3. kai analabwn thn parabolhn autou eipen fhsin balaam uioV bewr fhsin o anqrwpoV o alhqinwV orwn

4. fhsin akouwn logia qeou ostiV orasin qeou eiden en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou

5. wV kaloi sou oi oikoi iakwb ai skhnai sou israhl

6. wsei napai skiazousai kai wsei paradeisoi epi potamwn kai wsei skhnai aV ephxen kurioV wsei kedroi par' udata

7. exeleusetai anqrwpoV ek tou spermatoV autou kai kurieusei eqnwn pollwn kai uywqhsetai h gwg basileia autou kai auxhqhsetai h basileia autou

8. qeoV wdhghsen auton ex aiguptou wV doxa monokerwtoV autw edetai eqnh ecqrwn autou kai ta pach autwn ekmueliei kai taiV bolisin autou katatoxeusei ecqron

9. katakliqeiV anepausato wV lewn kai wV skumnoV tiV anasthsei auton oi eulogounteV se euloghntai kai oi katarwmenoi se kekathrantai

10. kai equmwqh balak epi balaam kai sunekrothsen taiV cersin autou kai eipen balak proV balaam katarasqai ton ecqron mou keklhka se kai idou eulogwn euloghsaV triton touto

11. nun oun feuge eiV ton topon sou eipa timhsw se kai nun esterhsen se kurioV thV doxhV

12. kai eipen balaam proV balak ouci kai toiV aggeloiV sou ouV apesteilaV proV me elalhsa legwn

13. ean moi dw balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou poihsai auto ponhron h kalon par' emautou osa ean eiph o qeoV tauta erw

14. kai nun idou apotrecw eiV ton topon mou deuro sumbouleusw soi ti poihsei o laoV outoV ton laon sou ep' escatou twn hmerwn

15. kai analabwn thn parabolhn autou eipen fhsin balaam uioV bewr fhsin o anqrwpoV o alhqinwV orwn

16. akouwn logia qeou epistamenoV episthmhn para uyistou kai orasin qeou idwn en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou

17. deixw autw kai ouci nun makarizw kai ouk eggizei anatelei astron ex iakwb kai anasthsetai anqrwpoV ex israhl kai qrausei touV archgouV mwab kai pronomeusei pantaV uiouV shq

18. kai estai edwm klhronomia kai estai klhronomia hsau o ecqroV autou kai israhl epoihsen en iscui

19. kai exegerqhsetai ex iakwb kai apolei swzomenon ek polewV

20. kai idwn ton amalhk kai analabwn thn parabolhn autou eipen arch eqnwn amalhk kai to sperma autwn apoleitai

21. kai idwn ton kainaion kai analabwn thn parabolhn autou eipen iscura h katoikia sou kai ean qhV en petra thn nossian sou

22. kai ean genhtai tw bewr neossia panourgiaV assurioi se aicmalwteusousin

23. kai idwn ton wg kai analabwn thn parabolhn autou eipen w w tiV zhsetai otan qh tauta o qeoV

24. kai exeleusetai ek ceiroV kitiaiwn kai kakwsousin assour kai kakwsousin ebraiouV kai autoi omoqumadon apolountai

25. kai anastaV balaam aphlqen apostrafeiV eiV ton topon autou kai balak aphlqen proV eauton

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina