1. Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.

2. Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi.

3. Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija.

4. Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac. To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema.

5. A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru.

6. Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi.

7. Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan.

8. Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela.

9. Jabes je bio izvrsniji meðu braæom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreæi: "Rodila sam ga s bolom."

10. Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreæi: "Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje podruèje, neka bude tvoja ruka uza me i saèuvaj me oda zla, tako da se ne muèim!" Ispuni mu Bog za što ga je molio.

11. Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac.

12. Od Eštona poteèe Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi.

13. A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj.

14. Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci.

15. Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz.

16. Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael.

17. Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca.

18. Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove kæeri koju je za ženu uzeo Mered.

19. Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maakaæanin.

20. Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet.

21. Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac, Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske kuæe u Bet Ašbeji;

22. Jokim i ljudi iz Kozebe Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari dogaðaji.

23. To su bili lonèari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega.

24. Šimunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.

25. Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma.

26. Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej.

27. Šimej je imao šesnaest sinova i šest kæeri; njegova braæa nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova.

28. Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu,

29. u Bilhi, u Esemu, u Toladu,

30. u Betuelu, u Hormi, u Siklagu,

31. u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja.

32. A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova.

33. I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi.

34. Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša,

35. Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova,

36. Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja,

37. Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina.

38. Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile.

39. Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do istoène strane doline da traže pašu stoci.

40. Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Buduæi da su ondje prije živjeli Hamovi potomci,

41. Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se naðoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku.

42. Onda su neki meðu onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na èelu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima.

43. Oni pobiše ostatak koji se spasio izmeðu Amaleèana i naseliše se ondje do današnjega dana.

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina