1. Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle,

2. treæi Abšalom, sin Maake, kæeri Talmaja, gešurskoga kralja, èetvrti Adonija, sin Hagitin,

3. peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.

4. Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu.

5. Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; èetiri od Bat-Šebe, kæeri Amielove.

6. Jibhar, Elišama, Elifalet,

7. Nogah, Nefeg, Jafija,

8. Elišama, Elijada, Elifelet: devet.

9. Sve Davidovi sinovi osim inoèkih sinova i njihove sestre Tamare.

10. Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat,

11. njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš,

12. njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam,

13. njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše,

14. njegov sin Amon, njegov sin Jošija.

15. Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, treæi Sidkija, èetvrti Šalum.

16. Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.

17. Sinovi sužnja Jekonje bili su Šealtiel, njegov sin,

18. Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja.

19. Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita.

20. Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica.

21. Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin.

22. Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica.

23. Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica.

24. Elijoenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina