1. ouk estai toiV iereusin toiV leuitaiV olh fulh leui meriV oude klhroV meta israhl karpwmata kuriou o klhroV autwn fagontai auta

2. klhroV de ouk estai autoiV en toiV adelfoiV autwn kurioV autoV klhroV autou kaqoti eipen autw

3. kai auth h krisiV twn ierewn ta para tou laou para twn quontwn ta qumata ean te moscon ean te probaton kai dwsei tw ierei ton braciona kai ta siagonia kai to enustron

4. kai taV aparcaV tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou kai thn aparchn twn kourwn twn probatwn sou dwseiV autw

5. oti auton exelexato kurioV o qeoV sou ek paswn twn fulwn sou parestanai enanti kuriou tou qeou sou leitourgein kai eulogein epi tw onomati autou autoV kai oi uioi autou en toiV uioiV israhl

6. ean de paragenhtai o leuithV ek miaV twn polewn umwn ek pantwn twn uiwn israhl ou autoV paroikei kaqoti epiqumei h yuch autou eiV ton topon on an eklexhtai kurioV

7. kai leitourghsei tw onomati kuriou tou qeou autou wsper panteV oi adelfoi autou oi leuitai oi paresthkoteV ekei enanti kuriou

8. merida memerismenhn fagetai plhn thV prasewV thV kata patrian

9. ean de eiselqhV eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi ou maqhsh poiein kata ta bdelugmata twn eqnwn ekeinwn

10. ouc eureqhsetai en soi perikaqairwn ton uion autou h thn qugatera autou en puri manteuomenoV manteian klhdonizomenoV kai oiwnizomenoV farmakoV

11. epaeidwn epaoidhn eggastrimuqoV kai teratoskopoV eperwtwn touV nekrouV

12. estin gar bdelugma kuriw tw qew sou paV poiwn tauta eneken gar twn bdelugmatwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV apo sou

13. teleioV esh enantion kuriou tou qeou sou

14. ta gar eqnh tauta ouV su kataklhronomeiV autouV outoi klhdonwn kai manteiwn akousontai soi de ouc outwV edwken kurioV o qeoV sou

15. profhthn ek twn adelfwn sou wV eme anasthsei soi kurioV o qeoV sou autou akousesqe

16. kata panta osa hthsw para kuriou tou qeou sou en cwrhb th hmera thV ekklhsiaV legonteV ou prosqhsomen akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn kai to pur to mega touto ouk oyomeqa eti oude mh apoqanwmen

17. kai eipen kurioV proV me orqwV panta osa elalhsan

18. profhthn anasthsw autoiV ek twn adelfwn autwn wsper se kai dwsw to rhma mou en tw stomati autou kai lalhsei autoiV kaqoti an enteilwmai autw

19. kai o anqrwpoV oV ean mh akoush osa ean lalhsh o profhthV epi tw onomati mou egw ekdikhsw ex autou

20. plhn o profhthV oV an asebhsh lalhsai epi tw onomati mou rhma o ou prosetaxa lalhsai kai oV an lalhsh ep' onomati qewn eterwn apoqaneitai o profhthV ekeinoV

21. ean de eiphV en th kardia sou pwV gnwsomeqa to rhma o ouk elalhsen kurioV

22. osa ean lalhsh o profhthV epi tw onomati kuriou kai mh genhtai to rhma kai mh sumbh touto to rhma o ouk elalhsen kurioV en asebeia elalhsen o profhthV ekeinoV ouk afexesqe autou

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina