1. kai sunetelesen mwushV lalwn pantaV touV logouV toutouV proV pantaV uiouV israhl

2. kai eipen proV autouV ekaton kai eikosi etwn egw eimi shmeron ou dunhsomai eti eisporeuesqai kai ekporeuesqai kurioV de eipen proV me ou diabhsh ton iordanhn touton

3. kurioV o qeoV sou o proporeuomenoV pro proswpou sou autoV exoleqreusei ta eqnh tauta apo proswpou sou kai kataklhronomhseiV autouV kai ihsouV o proporeuomenoV pro proswpou sou kaqa elalhsen kurioV

4. kai poihsei kurioV autoiV kaqa epoihsen shwn kai wg toiV dusi basileusin twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kai th gh autwn kaqoti exwleqreusen autouV

5. kai paredwken autouV kurioV umin kai poihsete autoiV kaqoti eneteilamhn umin

6. andrizou kai iscue mh fobou mhde deilia mhde ptohqhV apo proswpou autwn oti kurioV o qeoV sou o proporeuomenoV meq' umwn en umin ou mh se anh oute mh se egkataliph

7. kai ekalesen mwushV ihsoun kai eipen autw enanti pantoV israhl andrizou kai iscue su gar eiseleush pro proswpou tou laou toutou eiV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin hmwn dounai autoiV kai su kataklhronomhseiV authn autoiV

8. kai kurioV o sumporeuomenoV meta sou ouk anhsei se oude mh egkataliph se mh fobou mhde deilia

9. kai egrayen mwushV ta rhmata tou nomou toutou eiV biblion kai edwken toiV iereusin toiV uioiV leui toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai toiV presbuteroiV twn uiwn israhl

10. kai eneteilato autoiV mwushV en th hmera ekeinh legwn meta epta eth en kairw eniautou afesewV en eorth skhnophgiaV

11. en tw sumporeuesqai panta israhl ofqhnai enwpion kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurioV anagnwsesqe ton nomon touton enantion pantoV israhl eiV ta wta autwn

12. ekklhsiasaV ton laon touV andraV kai taV gunaikaV kai ta ekgona kai ton proshluton ton en taiV polesin umwn ina akouswsin kai ina maqwsin fobeisqai kurion ton qeon umwn kai akousontai poiein pantaV touV logouV tou nomou toutou

13. kai oi uioi autwn oi ouk oidasin akousontai kai maqhsontai fobeisqai kurion ton qeon umwn pasaV taV hmeraV osaV autoi zwsin epi thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn

14. kai eipen kurioV proV mwushn idou hggikasin ai hmerai tou qanatou sou kaleson ihsoun kai sthte para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai enteloumai autw kai eporeuqh mwushV kai ihsouV eiV thn skhnhn tou marturiou kai esthsan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

15. kai katebh kurioV en nefelh kai esth para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai esth o stuloV thV nefelhV para taV quraV thV skhnhV

16. kai eipen kurioV proV mwushn idou su koima meta twn paterwn sou kai anastaV o laoV outoV ekporneusei opisw qewn allotriwn thV ghV eiV hn outoV eisporeuetai ekei eiV authn kai egkataleiyousin me kai diaskedasousin thn diaqhkhn mou hn dieqemhn autoiV

17. kai orgisqhsomai qumw eiV autouV en th hmera ekeinh kai kataleiyw autouV kai apostreyw to proswpon mou ap' autwn kai estai katabrwma kai eurhsousin auton kaka polla kai qliyeiV kai erei en th hmera ekeinh dioti ouk estin kurioV o qeoV mou en emoi eurosan me ta kaka tauta

18. egw de apostrofh apostreyw to proswpon mou ap' autwn en th hmera ekeinh dia pasaV taV kakiaV aV epoihsan oti epestreyan epi qeouV allotriouV

19. kai nun grayate ta rhmata thV wdhV tauthV kai didaxete authn touV uiouV israhl kai embaleite authn eiV to stoma autwn ina genhtai moi h wdh auth eiV marturion en uioiV israhl

20. eisaxw gar autouV eiV thn ghn thn agaqhn hn wmosa toiV patrasin autwn dounai autoiV ghn reousan gala kai meli kai fagontai kai emplhsqenteV korhsousin kai epistrafhsontai epi qeouV allotriouV kai latreusousin autoiV kai paroxunousin me kai diaskedasousin thn diaqhkhn mou

21. kai antikatasthsetai h wdh auth kata proswpon marturousa ou gar mh epilhsqh apo stomatoV autwn kai apo stomatoV tou spermatoV autwn egw gar oida thn ponhrian autwn osa poiousin wde shmeron pro tou eisagagein me autouV eiV thn ghn thn agaqhn hn wmosa toiV patrasin autwn

22. kai egrayen mwushV thn wdhn tauthn en ekeinh th hmera kai edidaxen authn touV uiouV israhl

23. kai eneteilato mwushV ihsoi kai eipen autw andrizou kai iscue su gar eisaxeiV touV uiouV israhl eiV thn ghn hn wmosen kurioV autoiV kai autoV estai meta sou

24. hnika de sunetelesen mwushV grafwn pantaV touV logouV tou nomou toutou eiV biblion ewV eiV teloV

25. kai eneteilato toiV leuitaiV toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV kuriou legwn

26. labonteV to biblion tou nomou toutou qhsete auto ek plagiwn thV kibwtou thV diaqhkhV kuriou tou qeou umwn kai estai ekei en soi eiV marturion

27. oti egw epistamai ton ereqismon sou kai ton trachlon sou ton sklhron eti gar emou zwntoV meq' umwn shmeron parapikrainonteV hte ta proV ton qeon pwV ouci kai escaton tou qanatou mou

28. ekklhsiasate proV me touV fularcouV umwn kai touV presbuterouV umwn kai touV kritaV umwn kai touV grammatoeisagwgeiV umwn ina lalhsw eiV ta wta autwn pantaV touV logouV toutouV kai diamarturwmai autoiV ton te ouranon kai thn ghn

29. oida gar oti escaton thV teleuthV mou anomia anomhsete kai ekklineite ek thV odou hV eneteilamhn umin kai sunanthsetai umin ta kaka escaton twn hmerwn oti poihsete to ponhron enantion kuriou parorgisai auton en toiV ergoiV twn ceirwn umwn

30. kai elalhsen mwushV eiV ta wta pashV ekklhsiaV israhl ta rhmata thV wdhV tauthV ewV eiV teloV

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina