1. ean de genhtai antilogia ana meson anqrwpwn kai proselqwsin eiV krisin kai krinwsin kai dikaiwswsin ton dikaion kai katagnwsin tou asebouV

2. kai estai ean axioV h plhgwn o asebwn kai kaqieiV auton enanti twn kritwn kai mastigwsousin auton enantion autwn kata thn asebeian autou ariqmw

3. tessarakonta mastigwsousin auton ou prosqhsousin ean de prosqwsin mastigwsai auton uper tautaV taV plhgaV pleiouV aschmonhsei o adelfoV sou enantion sou

4. ou fimwseiV boun alownta

5. ean de katoikwsin adelfoi epi to auto kai apoqanh eiV ex autwn sperma de mh h autw ouk estai h gunh tou teqnhkotoV exw andri mh eggizonti o adelfoV tou androV authV eiseleusetai proV authn kai lhmyetai authn eautw gunaika kai sunoikhsei auth

6. kai estai to paidion o ean tekh katastaqhsetai ek tou onomatoV tou teteleuthkotoV kai ouk exaleifqhsetai to onoma autou ex israhl

7. ean de mh boulhtai o anqrwpoV labein thn gunaika tou adelfou autou kai anabhsetai h gunh epi thn pulhn epi thn gerousian kai erei ou qelei o adelfoV tou androV mou anasthsai to onoma tou adelfou autou en israhl ouk hqelhsen o adelfoV tou androV mou

8. kai kalesousin auton h gerousia thV polewV autou kai erousin autw kai staV eiph ou boulomai labein authn

9. kai proselqousa h gunh tou adelfou autou enanti thV gerousiaV kai upolusei to upodhma autou to en apo tou podoV autou kai emptusetai eiV to proswpon autou kai apokriqeisa erei outwV poihsousin tw anqrwpw oV ouk oikodomhsei ton oikon tou adelfou autou

10. kai klhqhsetai to onoma autou en israhl oikoV tou upoluqentoV to upodhma

11. ean de macwntai anqrwpoi epi to auto anqrwpoV meta tou adelfou autou kai proselqh gunh enoV autwn exelesqai ton andra authV ek ceiroV tou tuptontoV auton kai ekteinasa thn ceira epilabhtai twn didumwn autou

12. apokoyeiV thn ceira authV ou feisetai o ofqalmoV sou ep' auth

13. ouk estai en tw marsippw sou staqmion kai staqmion mega h mikron

14. ouk estai en th oikia sou metron kai metron mega h mikron

15. staqmion alhqinon kai dikaion estai soi kai metron alhqinon kai dikaion estai soi ina poluhmeroV genh epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw

16. oti bdelugma kuriw tw qew sou paV poiwn tauta paV poiwn adikon

17. mnhsqhti osa epoihsen soi amalhk en th odw ekporeuomenou sou ex aiguptou

18. pwV antesth soi en th odw kai ekoyen sou thn ouragian touV kopiwntaV opisw sou su de epeinaV kai ekopiaV kai ouk efobhqh ton qeon

19. kai estai hnika ean katapaush se kurioV o qeoV sou apo pantwn twn ecqrwn sou twn kuklw sou en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai exaleiyeiV to onoma amalhk ek thV upo ton ouranon kai ou mh epilaqh

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina