1. kai epistrafenteV aphramen eiV thn erhmon odon qalassan eruqran on tropon elalhsen kurioV proV me kai ekuklwsamen to oroV to shir hmeraV pollaV

2. kai eipen kurioV proV me

3. ikanousqw umin kukloun to oroV touto epistrafhte oun epi borran

4. kai tw law enteilai legwn umeiV paraporeuesqe dia twn oriwn twn adelfwn umwn uiwn hsau oi katoikousin en shir kai fobhqhsontai umaV kai eulabhqhsontai umaV sfodra

5. mh sunayhte proV autouV polemon ou gar mh dw umin apo thV ghV autwn oude bhma podoV oti en klhrw dedwka toiV uioiV hsau to oroV to shir

6. brwmata arguriou agorasate par' autwn kai fagesqe kai udwr metrw lhmyesqe par' autwn arguriou kai piesqe

7. o gar kurioV o qeoV hmwn euloghsen se en panti ergw twn ceirwn sou diagnwqi pwV dihlqeV thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn idou tessarakonta eth kurioV o qeoV sou meta sou ouk epedehqhV rhmatoV

8. kai parhlqomen touV adelfouV hmwn uiouV hsau touV katoikountaV en shir para thn odon thn araba apo ailwn kai apo gasiwngaber kai epistreyanteV parhlqomen odon erhmon mwab

9. kai eipen kurioV proV me mh ecqrainete toiV mwabitaiV kai mh sunayhte proV autouV polemon ou gar mh dw umin apo thV ghV autwn en klhrw toiV gar uioiV lwt dedwka thn shir klhronomein

10. oi ommin proteroi enekaqhnto ep' authV eqnoV mega kai polu kai iscuonteV wsper oi enakim

11. rafain logisqhsontai kai outoi wsper oi enakim kai oi mwabitai eponomazousin autouV ommin

12. kai en shir enekaqhto o corraioV proteron kai uioi hsau apwlesan autouV kai exetriyan autouV apo proswpou autwn kai katwkisqhsan ant' autwn on tropon epoihsen israhl thn ghn thV klhronomiaV autou hn dedwken kurioV autoiV

13. nun oun anasthte kai aparate umeiV kai paraporeuesqe thn faragga zaret kai parhlqomen thn faragga zaret

14. kai ai hmerai aV pareporeuqhmen apo kadhV barnh ewV ou parhlqomen thn faragga zaret triakonta kai oktw eth ewV ou diepesen pasa genea andrwn polemistwn apoqnhskonteV ek thV parembolhV kaqoti wmosen autoiV o qeoV

15. kai h ceir tou qeou hn ep' autoiV exanalwsai autouV ek thV parembolhV ewV ou diepesan

16. kai egenhqh epei diepesan panteV oi andreV oi polemistai apoqnhskonteV ek mesou tou laou

17. kai elalhsen kurioV proV me legwn

18. su paraporeush shmeron ta oria mwab thn shir

19. kai prosaxete egguV uiwn amman mh ecqrainete autoiV kai mh sunayhte autoiV eiV polemon ou gar mh dw apo thV ghV uiwn amman soi en klhrw oti toiV uioiV lwt dedwka authn en klhrw

20. gh rafain logisqhsetai kai gar ep' authV katwkoun oi rafain to proteron kai oi ammanitai onomazousin autouV zomzommin

21. eqnoV mega kai polu kai dunatwteron umwn wsper oi enakim kai apwlesen autouV kurioV pro proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant' autwn ewV thV hmeraV tauthV

22. wsper epoihsan toiV uioiV hsau toiV katoikousin en shir on tropon exetriyan ton corraion apo proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant' autwn ewV thV hmeraV tauthV

23. kai oi euaioi oi katoikounteV en ashrwq ewV gazhV kai oi kappadokeV oi exelqonteV ek kappadokiaV exetriyan autouV kai katwkisqhsan ant' autwn

24. nun oun anasthte kai aparate kai parelqate umeiV thn faragga arnwn idou paradedwka eiV taV ceiraV sou ton shwn basilea esebwn ton amorraion kai thn ghn autou enarcou klhronomein sunapte proV auton polemon

25. en th hmera tauth enarcou dounai ton tromon sou kai ton fobon sou epi proswpon pantwn twn eqnwn twn upokatw tou ouranou oitineV akousanteV to onoma sou taracqhsontai kai wdinaV exousin apo proswpou sou

26. kai apesteila presbeiV ek thV erhmou kedamwq proV shwn basilea esebwn logoiV eirhnikoiV legwn

27. pareleusomai dia thV ghV sou en th odw pareleusomai ouci ekklinw dexia oude aristera

28. brwmata arguriou apodwsh moi kai fagomai kai udwr arguriou apodwsh moi kai piomai plhn oti pareleusomai toiV posin

29. kaqwV epoihsan moi oi uioi hsau oi katoikounteV en shir kai oi mwabitai oi katoikounteV en arohr ewV parelqw ton iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin

30. kai ouk hqelhsen shwn basileuV esebwn parelqein hmaV di' autou oti esklhrunen kurioV o qeoV hmwn to pneuma autou kai katiscusen thn kardian autou ina paradoqh eiV taV ceiraV sou wV en th hmera tauth

31. kai eipen kurioV proV me idou hrgmai paradounai pro proswpou sou ton shwn basilea esebwn ton amorraion kai thn ghn autou enarxai klhronomhsai thn ghn autou

32. kai exhlqen shwn basileuV esebwn eiV sunanthsin hmin autoV kai paV o laoV autou eiV polemon iassa

33. kai paredwken auton kurioV o qeoV hmwn pro proswpou hmwn kai epataxamen auton kai touV uiouV autou kai panta ton laon autou

34. kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw kai exwleqreusamen pasan polin exhV kai taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn ou katelipomen zwgreian

35. plhn ta kthnh epronomeusamen kai ta skula twn polewn elabomen

36. ex arohr h estin para to ceiloV ceimarrou arnwn kai thn polin thn ousan en th faraggi kai ewV orouV tou galaad ouk egenhqh poliV htiV diefugen hmaV taV pasaV paredwken kurioV o qeoV hmwn eiV taV ceiraV hmwn

37. plhn eiV ghn uiwn ammwn ou proshlqomen panta ta sugkurounta ceimarrou iabok kai taV poleiV taV en th oreinh kaqoti eneteilato hmin kurioV o qeoV hmwn

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina