1. kai ebasileusen iwsafat uioV autou ant' autou kai katiscusen iwsafat epi ton israhl

2. kai edwken dunamin en pasaiV taiV polesin iouda taiV ocuraiV kai katesthsen hgoumenouV en pasaiV taiV polesin iouda kai en polesin efraim aV prokatelabeto asa o pathr autou

3. kai egeneto kurioV meta iwsafat oti eporeuqh en odoiV tou patroV autou taiV prwtaiV kai ouk exezhthsen ta eidwla

4. alla kurion ton qeon tou patroV autou exezhthsen kai en taiV entolaiV tou patroV autou eporeuqh kai ouc wV tou israhl ta erga

5. kai kathuqunen kurioV thn basileian en ceiri autou kai edwken paV iouda dwra tw iwsafat kai egeneto autw ploutoV kai doxa pollh

6. kai uywqh kardia autou en odw kuriou kai eti exhren ta uyhla kai ta alsh apo thV ghV iouda

7. kai en tw tritw etei thV basileiaV autou apesteilen touV hgoumenouV autou kai touV uiouV twn dunatwn ton abdian kai zacarian kai naqanahl kai micaian didaskein en polesin iouda

8. kai met' autwn oi leuitai samouiaV kai naqaniaV kai zabdiaV kai asihl kai semiramwq kai iwnaqan kai adwniaV kai twbiaV oi leuitai kai met' autwn elisama kai iwram oi iereiV

9. kai edidaskon en iouda kai met' autwn bubloV nomou kuriou kai dihlqon en taiV polesin iouda kai edidaskon ton laon

10. kai egeneto ekstasiV kuriou epi pasaiV taiV basileiaiV thV ghV taiV kuklw iouda kai ouk epolemoun proV iwsafat

11. kai apo twn allofulwn eferon tw iwsafat dwra kai argurion kai domata kai oi arabeV eferon autw kriouV probatwn eptakisciliouV eptakosiouV

12. kai hn iwsafat poreuomenoV meizwn ewV eiV uyoV kai wkodomhsen oikhseiV en th ioudaia kai poleiV ocuraV

13. kai erga polla egeneto autw en th ioudaia kai andreV polemistai dunatoi iscuonteV en ierousalhm

14. kai outoV ariqmoV autwn kat' oikouV patriwn autwn tw iouda ciliarcoi ednaV o arcwn kai met' autou uioi dunatoi dunamewV triakosiai ciliadeV

15. kai met' auton iwanan o hgoumenoV kai met' autou diakosiai ogdohkonta ciliadeV

16. kai met' auton amasiaV o tou zacri o proqumoumenoV tw kuriw kai met' autou diakosiai ciliadeV dunatoi dunamewV

17. kai ek tou beniamin dunatoV dunamewV eliada kai met' autou toxotai kai peltastai diakosiai ciliadeV

18. kai met' auton iwzabad kai met' autou ekaton ogdohkonta ciliadeV dunatoi polemou

19. outoi oi leitourgounteV tw basilei ektoV wn edwken o basileuV en taiV polesin taiV ocuraiV en pash th ioudaia

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina