1. kai egeneto meta eikosi eth en oiV wkodomhsen salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon eautou

2. kai taV poleiV aV edwken ciram tw salwmwn wkodomhsen autaV salwmwn kai katwkisen ekei touV uiouV israhl

3. kai hlqen salwmwn eiV aimaq swba kai katiscusen authn

4. kai wkodomhsen thn qedmor en th erhmw kai pasaV taV poleiV taV ocuraV aV wkodomhsen en hmaq

5. kai wkodomhsen thn baiqwrwn thn anw kai thn baiqwrwn thn katw poleiV ocuraV teich pulai kai mocloi

6. kai thn baalaq kai pasaV taV poleiV taV ocuraV ai hsan tw salwmwn kai pasaV taV poleiV twn armatwn kai taV poleiV twn ippewn kai osa epequmhsen salwmwn kata thn epiqumian tou oikodomhsai en ierousalhm kai en tw libanw kai en pash th basileia autou

7. paV o laoV o kataleifqeiV apo tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou oi ouk eisin ek tou israhl

8. hsan ek twn uiwn autwn twn kataleifqentwn met' autouV en th gh ouV ouk exwleqreusan oi uioi israhl kai anhgagen autouV salwmwn eiV foron ewV thV hmeraV tauthV

9. kai ek twn uiwn israhl ouk edwken salwmwn eiV paidaV th basileia autou oti autoi andreV polemistai kai arconteV kai dunatoi kai arconteV armatwn kai ippewn

10. kai outoi arconteV twn prostatwn basilewV salwmwn penthkonta kai diakosioi ergodiwktounteV en tw law

11. kai thn qugatera faraw salwmwn anhgagen ek polewV dauid eiV ton oikon on wkodomhsen auth oti eipen ou katoikhsei h gunh mou en polei dauid tou basilewV israhl oti agioV estin ou eishlqen ekei kibwtoV kuriou

12. tote anhnegken salwmwn olokautwmata tw kuriw epi to qusiasthrion o wkodomhsen apenanti tou naou

13. kai kata ton logon hmeraV en hmera tou anaferein kata taV entolaV mwush en toiV sabbatoiV kai en toiV mhsin kai en taiV eortaiV treiV kairouV tou eniautou en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth twn skhnwn

14. kai esthsen kata thn krisin dauid taV diaireseiV twn ierewn kata taV leitourgiaV autwn kai oi leuitai epi taV fulakaV autwn tou ainein kai leitourgein katenanti twn ierewn kata ton logon hmeraV en th hmera kai oi pulwroi kata taV diaireseiV autwn eiV pulhn kai pulhn oti outwV entolai dauid anqrwpou tou qeou

15. ou parhlqon taV entolaV tou basilewV peri twn ierewn kai twn leuitwn eiV panta logon kai eiV touV qhsaurouV

16. kai htoimasqh pasa h ergasia af' hV hmeraV eqemeliwqh ewV ou eteleiwsen salwmwn ton oikon kuriou

17. tote wceto salwmwn eiV gasiwngaber kai eiV thn ailaq thn paraqalassian en gh idoumaia

18. kai apesteilen ciram en ceiri paidwn autou ploia kai paidaV eidotaV qalassan kai wconto meta twn paidwn salwmwn eiV swfira kai elabon ekeiqen tetrakosia kai penthkonta talanta crusiou kai hlqon proV ton basilea salwmwn

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina