1. kai epoihsen iwsiaV to fasec tw kuriw qew autou kai equsan to fasec th tessareskaidekath tou mhnoV tou prwtou

2. kai esthsen touV iereiV epi taV fulakaV autwn kai katiscusen autouV eiV ta erga oikou kuriou

3. kai eipen toiV leuitaiV toiV dunatoiV en panti israhl tou agiasqhnai autouV tw kuriw kai eqhkan thn kibwton thn agian eiV ton oikon on wkodomhsen salwmwn uioV dauid tou basilewV israhl kai eipen o basileuV ouk estin umin arai ep' wmwn ouqen nun oun leitourghsate tw kuriw qew umwn kai tw law autou israhl

4. kai etoimasqhte kat' oikouV patriwn umwn kai kata taV efhmeriaV umwn kata thn grafhn dauid basilewV israhl kai dia ceiroV salwmwn uiou autou

5. kai sthte en tw oikw kata taV diaireseiV oikwn patriwn umwn toiV adelfoiV umwn uioiV tou laou kai meriV oikou patriaV toiV leuitaiV

6. kai qusate to fasec kai ta agia etoimasate toiV adelfoiV umwn tou poihsai kata ton logon kuriou dia ceiroV mwush

7. kai aphrxato iwsiaV toiV uioiV tou laou probata kai amnouV kai erifouV apo twn teknwn twn aigwn panta eiV to fasec eiV pantaV touV eureqentaV eiV ariqmon triakonta ciliadaV kai moscwn treiV ciliadaV tauta apo thV uparxewV tou basilewV

8. kai oi arconteV autou aphrxanto tw law kai toiV iereusin kai leuitaiV edwken celkiaV kai zacariaV kai iihl oi arconteV oikou tou qeou toiV iereusin kai edwkan eiV to fasec probata kai amnouV kai erifouV discilia exakosia kai moscouV triakosiouV

9. kai cwneniaV kai banaiaV kai samaiaV kai naqanahl adelfoV autou kai asabia kai iihl kai iwzabad arconteV twn leuitwn aphrxanto toiV leuitaiV eiV to fasec probata pentakiscilia kai moscouV pentakosiouV

10. kai katwrqwqh h leitourgia kai esthsan oi iereiV epi thn stasin autwn kai oi leuitai epi taV diaireseiV autwn kata thn entolhn tou basilewV

11. kai equsan to fasec kai prosecean oi iereiV to aima ek ceiroV autwn kai oi leuitai exedeiran

12. kai htoimasan thn olokautwsin paradounai autoiV kata thn diairesin kat' oikouV patriwn toiV uioiV tou laou tou prosagein tw kuriw wV gegraptai en bibliw mwush kai outwV eiV to prwi

13. kai wpthsan to fasec en puri kata thn krisin kai ta agia hyhsan en toiV calkeioiV kai en toiV lebhsin kai euodwqh kai edramon proV pantaV touV uiouV tou laou

14. kai meta to etoimasai autoiV kai toiV iereusin oti oi iereiV en tw anaferein ta steata kai ta olokautwmata ewV nuktoV kai oi leuitai htoimasan autoiV kai toiV adelfoiV autwn uioiV aarwn

15. kai oi yaltwdoi uioi asaf epi thV stasewV autwn kata taV entolaV dauid kai asaf kai aiman kai idiqwn oi profhtai tou basilewV kai oi arconteV kai oi pulwroi pulhV kai pulhV ouk hn autoiV kineisqai apo thV leitourgiaV agiwn oti oi adelfoi autwn oi leuitai htoimasan autoiV

16. kai katwrqwqh kai htoimasqh pasa h leitourgia kuriou en th hmera ekeinh tou poihsai to fasec kai enegkein ta olokautwmata epi to qusiasthrion kuriou kata thn entolhn tou basilewV iwsia

17. kai epoihsan oi uioi israhl oi eureqenteV to fasec en tw kairw ekeinw kai thn eorthn twn azumwn epta hmeraV

18. kai ouk egeneto fasec omoion autw en israhl apo hmerwn samouhl tou profhtou kai panteV basileiV israhl ouk epoihsan wV to fasec o epoihsen iwsiaV kai oi iereiV kai oi leuitai kai paV iouda kai israhl o eureqeiV kai oi katoikounteV en ierousalhm tw kuriw

19. tw oktwkaidekatw etei thV basileiaV iwsia [19a] kai touV eggastrimuqouV kai touV gnwstaV kai ta qarafin kai ta eidwla kai ta karasim a hn en gh iouda kai en ierousalhm enepurisen o basileuV iwsiaV ina sthsh touV logouV tou nomou touV gegrammenouV epi tou bibliou ou euren celkiaV o iereuV en tw oikw kuriou [19b] omoioV autw ouk egenhqh emprosqen autou oV epestreyen proV kurion en olh kardia autou kai en olh yuch autou kai en olh iscui autou kata panta ton nomon mwush kai met' auton ouk anesth omoioV autw [19c] plhn ouk apestrafh kurioV apo orghV qumou autou tou megalou ou wrgisqh qumw kurioV en tw iouda epi panta ta parorgismata a parwrgisen manasshV [19d] kai eipen kurioV kai ge ton ioudan aposthsw apo proswpou mou kaqwV apesthsa ton israhl kai apwsamhn thn polin hn exelexamhn thn ierousalhm kai ton oikon on eipa estai to onoma mou ekei

20. kai anebh faraw necaw basileuV aiguptou epi ton basilea assuriwn epi ton potamon eufrathn kai eporeuqh o basileuV iwsiaV eiV sunanthsin autw

21. kai apesteilen proV auton aggelouV legwn ti emoi kai soi basileu iouda ouk epi se hkw shmeron polemon poihsai kai o qeoV eipen kataspeusai me prosece apo tou qeou tou met' emou mh katafqeirh se

22. kai ouk apestreyen iwsiaV to proswpon autou ap' autou all' h polemein auton ekrataiwqh kai ouk hkousen twn logwn necaw dia stomatoV qeou kai hlqen tou polemhsai en tw pediw magedwn

23. kai etoxeusan oi toxotai epi basilea iwsian kai eipen o basileuV toiV paisin autou exagagete me oti eponesa sfodra

24. kai exhgagon auton oi paideV autou apo tou armatoV kai anebibasan auton epi to arma to deutereuon o hn autw kai hgagon auton eiV ierousalhm kai apeqanen kai etafh meta twn paterwn autou kai paV iouda kai ierousalhm epenqhsan epi iwsian

25. kai eqrhnhsen ieremiaV epi iwsian kai eipan panteV oi arconteV kai ai arcousai qrhnon epi iwsian ewV thV shmeron kai edwkan auton eiV prostagma epi israhl kai idou gegraptai epi twn qrhnwn

26. kai hsan oi logoi iwsia kai h elpiV autou gegrammena en nomw kuriou

27. kai oi logoi autou oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi epi bibliw basilewn israhl kai iouda

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina