1. kai wV sunetelesen salwmwn proseucomenoV kai to pur katebh ek tou ouranou kai katefagen ta olokautwmata kai taV qusiaV kai doxa kuriou eplhsen ton oikon

2. kai ouk hdunanto oi iereiV eiselqein eiV ton oikon kuriou en tw kairw ekeinw oti eplhsen doxa kuriou ton oikon

3. kai panteV oi uioi israhl ewrwn katabainon to pur kai h doxa kuriou epi ton oikon kai epeson epi proswpon epi thn ghn epi to liqostrwton kai prosekunhsan kai hnoun tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou

4. kai o basileuV kai paV o laoV quonteV qumata enanti kuriou

5. kai equsiasen salwmwn thn qusian moscwn eikosi kai duo ciliadaV kai boskhmatwn ekaton kai eikosi ciliadaV kai enekainisen ton oikon tou qeou o basileuV kai paV o laoV

6. kai oi iereiV epi taV fulakaV autwn esthkoteV kai oi leuitai en organoiV wdwn kuriou tou dauid tou basilewV tou exomologeisqai enanti kuriou oti eiV ton aiwna to eleoV autou en umnoiV dauid dia ceiroV autwn kai oi iereiV salpizonteV taiV salpigxin enantion autwn kai paV israhl esthkwV

7. kai hgiasen salwmwn to meson thV aulhV thV en oikw kuriou oti epoihsen ekei ta olokautwmata kai ta steata twn swthriwn oti to qusiasthrion to calkoun o epoihsen salwmwn ouk exepoiei dexasqai ta olokautwmata kai ta manaa kai ta steata

8. kai epoihsen salwmwn thn eorthn en tw kairw ekeinw epta hmeraiV kai paV israhl met' autou ekklhsia megalh sfodra apo eisodou aimaq kai ewV ceimarrou aiguptou

9. kai epoihsen en th hmera th ogdoh exodion oti egkainismon tou qusiasthriou epoihsen epta hmeraV eorthn

10. kai en th trith kai eikosth tou mhnoV tou ebdomou apesteilen ton laon eiV ta skhnwmata autwn eufrainomenouV kai agaqh kardia epi toiV agaqoiV oiV epoihsen kurioV tw dauid kai tw salwmwn kai tw israhl law autou

11. kai sunetelesen salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai panta osa hqelhsen en th yuch salwmwn tou poihsai en oikw kuriou kai en oikw autou euodwqh

12. kai wfqh o qeoV tw salwmwn thn nukta kai eipen autw hkousa thV proseuchV sou kai exelexamhn en tw topw toutw emautw eiV oikon qusiaV

13. ean suscw ton ouranon kai mh genhtai uetoV kai ean enteilwmai th akridi katafagein to xulon kai ean aposteilw qanaton en tw law mou

14. kai ean entraph o laoV mou ef' ouV to onoma mou epikeklhtai ep' autouV kai proseuxwntai kai zhthswsin to proswpon mou kai apostreywsin apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai egw eisakousomai ek tou ouranou kai ilewV esomai taiV amartiaiV autwn kai iasomai thn ghn autwn

15. nun oi ofqalmoi mou esontai anewgmenoi kai ta wta mou ephkoa th proseuch tou topou toutou

16. kai nun exelexamhn kai hgiaka ton oikon touton tou einai onoma mou ekei ewV aiwnoV kai esontai oi ofqalmoi mou kai h kardia mou ekei pasaV taV hmeraV

17. kai su ean poreuqhV enantion mou wV dauid o pathr sou kai poihshV kata panta a eneteilamhn soi kai ta prostagmata mou kai ta krimata mou fulaxh

18. kai anasthsw ton qronon thV basileiaV sou wV dieqemhn dauid tw patri sou legwn ouk exarqhsetai soi anhr hgoumenoV en israhl

19. kai ean apostreyhte umeiV kai egkataliphte ta prostagmata mou kai taV entolaV mou aV edwka enantion umwn kai poreuqhte kai latreushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

20. kai exarw umaV apo thV ghV hV edwka autoiV kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou apostreyw ek proswpou mou kai dwsw auton eiV parabolhn kai eiV dihghma en pasin toiV eqnesin

21. kai o oikoV outoV o uyhloV paV o diaporeuomenoV auton eksthsetai kai erei carin tinoV epoihsen kurioV th gh tauth kai tw oikw toutw

22. kai erousin dioti egkatelipon kurion ton qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autouV ek ghV aiguptou kai antelabonto qewn eterwn kai prosekunhsan autoiV kai edouleusan autoiV dia touto ephgagen ep' autouV pasan thn kakian tauthn

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina