1. kai sunhgagen salwmwn ebdomhkonta ciliadaV andrwn kai ogdohkonta ciliadaV latomwn en tw orei kai oi epistatai ep' autwn triscilioi exakosioi

2. kai apesteilen salwmwn proV ciram basilea turou legwn wV epoihsaV meta tou patroV mou dauid kai apesteilaV autw kedrouV tou oikodomhsai eautw oikon katoikhsai en autw

3. kai idou egw o uioV autou oikodomw oikon tw onomati kuriou qeou mou agiasai auton autw tou qumian apenanti autou qumiama kai proqesin dia pantoV kai tou anaferein olokautwmata dia pantoV to prwi kai to deilhV kai en toiV sabbatoiV kai en taiV noumhniaiV kai en taiV eortaiV tou kuriou qeou hmwn eiV ton aiwna touto epi ton israhl

4. kai o oikoV on egw oikodomw megaV oti megaV o qeoV hmwn para pantaV touV qeouV

5. kai tiV iscusei oikodomhsai autw oikon oti o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou ou ferousin autou thn doxan kai tiV egw oikodomwn autw oikon oti all' h tou qumian katenanti autou

6. kai nun aposteilon moi andra sofon kai eidota tou poihsai en tw crusiw kai en tw arguriw kai en tw calkw kai en tw sidhrw kai en th porfura kai en tw kokkinw kai en th uakinqw kai epistamenon gluyai glufhn meta twn sofwn twn met' emou en iouda kai en ierousalhm wn htoimasen dauid o pathr mou

7. kai aposteilon moi xula kedrina kai arkeuqina kai peukina ek tou libanou oti egw oida wV oi douloi sou oidasin koptein xula ek tou libanou kai idou oi paideV sou meta twn paidwn mou

8. poreusontai etoimasai moi xula eiV plhqoV oti o oikoV on egw oikodomw megaV kai endoxoV

9. kai idou toiV ergazomenoiV toiV koptousin xula eiV brwmata dedwka siton eiV domata toiV paisin sou korwn eikosi ciliadaV kai kriqwn korwn eikosi ciliadaV kai oinou metrwn eikosi ciliadaV kai elaiou metrwn eikosi ciliadaV

10. kai eipen ciram basileuV turou en grafh kai apesteilen proV salwmwn en tw agaphsai kurion ton laon autou edwken se ep' autouV eiV basilea

11. kai eipen ciram euloghtoV kurioV o qeoV israhl oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn oV edwken tw dauid tw basilei uion sofon kai epistamenon sunesin kai episthmhn oV oikodomhsei oikon tw kuriw kai oikon th basileia autou

12. kai nun apestalka soi andra sofon kai eidota sunesin ton ciram ton patera mou

13. h mhthr autou apo qugaterwn dan kai o pathr autou anhr turioV eidota poihsai en crusiw kai en arguriw kai en calkw kai en sidhrw en liqoiV kai xuloiV kai ufainein en th porfura kai en th uakinqw kai en th bussw kai en tw kokkinw kai gluyai glufaV kai dianoeisqai pasan dianohsin osa an dwV autw meta twn sofwn sou kai sofwn dauid kuriou mou patroV sou

14. kai nun ton siton kai thn kriqhn kai to elaion kai ton oinon a eipen o kurioV mou aposteilatw toiV paisin autou

15. kai hmeiV koyomen xula ek tou libanou kata pasan thn creian sou kai axomen auta scediaiV epi qalassan iopphV kai su axeiV auta eiV ierousalhm

16. kai sunhgagen salwmwn pantaV touV andraV touV proshlutouV en gh israhl meta ton ariqmon on hriqmhsen autouV dauid o pathr autou kai eureqhsan ekaton penthkonta ciliadeV kai triscilioi exakosioi

17. kai epoihsen ex autwn ebdomhkonta ciliadaV nwtoforwn kai ogdohkonta ciliadaV latomwn kai trisciliouV exakosiouV ergodiwktaV epi ton laon

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina