Fondare 284 Risultati per: meson

 • kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi thV kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi proV touV uiouV israhl (Êxodo 25, 22)

 • kai poihseiV agkulaV penthkonta epi tou ceilouV thV derrewV thV miaV thV ana meson kata sumbolhn kai penthkonta agkulaV poihseiV epi tou ceilouV thV derrewV thV sunaptoushV thV deuteraV (Êxodo 26, 10)

 • kai o mocloV o mesoV ana meson twn stulwn diikneisqw apo tou enoV klitouV eiV to eteron klitoV (Êxodo 26, 28)

 • kai qhseiV to katapetasma epi touV stulouV kai eisoiseiV ekei eswteron tou katapetasmatoV thn kibwton tou marturiou kai dioriei to katapetasma umin ana meson tou agiou kai ana meson tou agiou twn agiwn (Êxodo 26, 33)

 • kai estai to peristomion ex autou meson wan econ kuklw tou peristomiou ergon ufantou thn sumbolhn sunufasmenhn ex autou ina mh ragh (Êxodo 28, 32)

 • kai poihseiV epi to lwma tou upodutou katwqen wsei exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw to auto de eidoV roiskouV crusouV kai kwdwnaV ana meson toutwn perikuklw (Êxodo 28, 33)

 • poihson louthra calkoun kai basin autw calkhn wste niptesqai kai qhseiV auton ana meson thV skhnhV tou marturiou kai ana meson tou qusiasthriou kai ekceeiV eiV auton udwr (Êxodo 30, 18)

 • kai epoihsan kwdwnaV crusouV kai epeqhkan touV kwdwnaV epi to lwma tou upodutou kuklw ana meson twn roiskwn (Êxodo 36, 32)

 • diasteilai ana meson twn agiwn kai twn bebhlwn kai ana meson twn akaqartwn kai twn kaqarwn (Levítico 10, 10)

 • diasteilai ana meson twn akaqartwn kai ana meson twn kaqarwn kai ana meson twn zwogonountwn ta esqiomena kai ana meson twn zwogonountwn ta mh esqiomena (Levítico 11, 47)

 • kai aforieite autouV ana meson twn kthnwn twn kaqarwn kai ana meson twn kthnwn twn akaqartwn kai ana meson twn peteinwn twn kaqarwn kai twn akaqartwn kai ou bdeluxete taV yucaV umwn en toiV kthnesin kai en toiV peteinoiV kai en pasin toiV erpetoiV thV ghV a egw afwrisa umin en akaqarsia (Levítico 20, 25)

 • en tw prwtw mhni en th tessareskaidekath hmera tou mhnoV ana meson twn esperinwn pasca tw kuriw (Levítico 23, 5)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina