1. Zborovoði. Sinova Korahovih. Psalam.

2. Narodi svi, plješæite rukama, klièite Bogu glasom radosnim.

3. Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.

4. Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše,

5. baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca.

6. Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.

7. Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!

8. Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevaèi vrsni!

9. Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.

10. Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina