1. Molitva. Mojsija, sluge Božjega. Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

2. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

3. Smrtnike u prah vraæaš i veliš: "Vratite se, sinovi ljudski!"

4. Jer je tisuæu godina u oèima tvojim k'o juèerašnji dan koji je minuo i kao straža noæna.

5. Razgoniš ih k'o jutarnji san, kao trava su što se zeleni:

6. jutrom cvate i sva se zeleni, a uveèer - veæ se suši i vene.

7. Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja.

8. Naše si grijehe stavio pred svoje oèi, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

9. Jer svi naši dani proðoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje.

10. Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a veæina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle.

11. Tko æe mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju?

12. Nauèi nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce.

13. Vrati se k nama, Jahve! TÓa dokle æeš? Milostiv budi slugama svojim!

14. Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da klièemo i da se veselimo u sve dane!

15. Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali!

16. Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!

17. Dobrota Jahve, Boga našega, nek' bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek' uspije.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina