1. Doðite, klièimo Jahvi, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!

2. Pred lice mu stupimo s hvalama, klièimo mu u pjesmama!

3. Jer velik je Jahve, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima.

4. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina.

5. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje naèiniše ruke njegove.

6. Doðite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori!

7. Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih èuva. O, da danas glas mu poslušate:

8. "Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji

9. gdje me iskušavahu oèevi vaši premda vidješe djela moja.

10. Èetrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj, pa rekoh: 'Narod su nestalna srca i ne promièu moje putove.'

11. Stog se zakleh u svom gnjevu: 'Nikad neæe uæi u moj pokoj!'"
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina