1. Helyette fia, Jehosafát lett a király. Arra törekedett, hogy erõsebb legyen, mint Izrael.

2. Ezért csapatokat helyezett el Júda minden megerõsített városában. Helyõrségeket rendelt Júda országába és Efraimnak atyja, Aza által elfoglalt városaiba.

3. Az Úr Jehosafáttal volt, mert atyjának fiatalkori útjain járt. Nem a Baalokat követte,

4. hanem atyja Istenét. Az õ parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael gonosztetteit követte.

5. Ezért az Úr megerõsítette kezében a királyságot. Egész Júda ajándékot adott Jehosafátnak, és így nagy gazdagsághoz és dicsõséghez jutott.

6. Szíve úgy felbátorodott az Úr útjain, hogy még a magaslatokat és a bálványokat is eltávolította Júdából.

7. Uralkodásának harmadik esztendejében elküldte fõemberei közül Benhajilt, Obadját, Zekarját, Netanélt és Mikáját, hogy tanítsák a népet Júda városaiban.

8. Velük voltak a leviták közül Semakja, Netanja, Zebadja, Azahel, Semirámot, Jehonátán, Adonija és Tobija leviták, valamint Elisama és Jehorám papok.

9. Amikor Júdában tanítottak, velük volt az Úr Törvényének Könyve. Bejárták Júda minden városát és tanították a népet.

10. A Júda körül levõ föld királyságai nem mertek hadakozni Jehosafát ellen az Úrtól való félelmükben.

11. A filiszteusok ajándékot és hûbéradót hoztak Jehosafátnak, az arabok pedig a nyájaikból hoztak: hétezerhétszáz kost és ugyanannyi kecskét.

12. Így Jehosafát egyre hatalmasabb lett, Júdában várakat és raktárvárosokat épített,

13. úgyhogy nagy készletei voltak Júda városaiban. Harcos férfiai és erõs vitézei voltak Jeruzsálemben.

14. Ezeknek jegyzéke nemzetségük szerint a következõ: Júdából Adnak vezér háromszázezer vitézzel,

15. valamint Jehohanan vezér kétszáznyolcvanezerrel,

16. továbbá Amazja, Zekri fia, aki önként az Úrnak szentelte magát, kétszázezer vitézzel.

17. Benjaminból a vitéz harcos Eljada, vele kétszázezer ember pajzzsal és íjjal fölszerelve,

18. továbbá Jehozabad száznyolvanezer harcra kész emberrel.

19. Mindezek a király rendelkezésére álltak, nem számítva azokat, akiket a király a megerõsített városokba rendelt Júda egész területén.

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina