1. E hûséget bizonyító tettek után jött Szancherib, Asszíria királya. Miután betört Júdába, ostrom alá fogta a megerõsített városokat, és parancsokat adott elfoglalásukra.

2. Hiszkija látta, hogy Szancherib megérkezett, és figyelme Jeruzsálem elfoglalására irányul.

3. Azért tanácsot tartott fõembereivel és vitézeivel, hogy a városon kívül levõ vízforrásokat el kellene rejteni. Hozzá is járultak.

4. Erre tömérdek népet összegyûjtöttek, és elrejtették az összes forrást, meg a patakot is, amely a táj közepén folyt. Így gondolkodtak: "Ne találjanak Asszíria királyai bõséges vizet, ha ide jönnek!" -

5. Majd serényen hozzálátott, és újjáépítette a szétomlott falakat, bástyákat emelt, kívül meg egy másik falat. Dávid városában megerõsítette a Millót. Azután hajítófegyvereket készíttetett nagy mennyiségben, meg pajzsokat.

6. A nép élére vezéreket állított. Magához hívta õket a város kapujánál levõ térségre, és buzdító beszédet intézett hozzájuk:

7. "Legyetek erõsek és bátrak! Ne féljetek és ne rettegjetek Asszíria királyától, és a vele levõ sokaságtól, mert aki velünk van, erõsebb, mint õ.

8. Vele húsból való kar van, velünk meg az Úr, a mi Istenünk, aki megsegít bennünket és részt vesz a harcainkban." A nép rá is hagyatkozott Hiszkijának, Izrael királyának szavaira.

9. Ezek után Szancherib, Asszíria királya, aki alattvalóival együtt Lachisnál állt, elküldte szolgáit Jeruzsálembe, Hiszkijához, Júda királyához és egész Júdához, amely Jeruzsálemben tartózkodott. Ez volt az üzenet:

10. "Asszíria királya, Szancherib üzeni nektek: Miben bíztok, hogy az ostromlott Jeruzsálemben akartok maradni?

11. Hát rá tudott benneteket szedni Hiszkija, hogy éhen és szomjan veszítsen? Azt állítja ugyan: Az Úr, a mi Istenünk megszabadít bennünket Asszíria királyának hatalmától.

12. De nem õ az a Hiszkija, aki eltávolította a magaslatait és az oltárait? Nem õ az, aki azt mondta Júdának és Jeruzsálemnek: Csak egy oltár elõtt boruljatok le, és csak azon gyújtsatok tömjént.

13. Azt sem tudjátok, hogy én és atyáim mit tettünk a világ valamennyi népével? Hát a világ népeinek istenei meg tudták szabadítani országaikat a kezemtõl?

14. Atyáim népeket irtottak ki. Összes isteneik között melyik volt az, aki ki tudta szabadítani népét a kezembõl? Hát éppen a ti Istenetek tudna megmenteni benneteket a kezemtõl? -

15. Ne engedjétek, hogy Hiszkija becsapjon és rászedjen benneteket ebben a dologban! Ne higgyetek neki! Mert ha egy nép és egy ország istene se tudta megszabadítani népét a kezemtõl, akkor a ti Istenetek se fog kiszabadítani benneteket a hatalmamból!"

16. Szolgái még sok mást is beszéltek az Úristen és szolgája, Hiszkija ellen.

17. Sõt levelet is írt, és abban is gúnyolta az Urat, Izrael Istenét, és ilyen szavakkal támadta: "Amint a világ népeinek istenei nem tudták népüket megmenteni a hatalmamtól, úgy Hiszkija Istene sem fog kiszabadítani benneteket a kezembõl!"

18. Hangosan, zsidó nyelven kiáltoztak Jeruzsálem népéhez, amely a falakon állt. Meg akarta õket ijeszteni és félemlíteni, hogy elfoglalhassa a várost.

19. Úgy beszéltek Jeruzsálem Istene ellen, ahogyan a föld népeinek istenei ellen szoktak, melyek csak emberi kezek alkotásai.

20. Emiatt Hiszkija király és Izajás próféta, Ámosz fia, könyörgésükkel az eget ostromolták.

21. Erre az Úr egy angyalt küldött és elpusztított Asszíria királyának táborában minden harcost, vezért és fõembert, úgyhogy szégyenszemre vissza kellett térnie országába. Akkor betért istenének templomába, ott a saját fiai ölték meg, karddal.

22. Így mentette meg az Úr Hiszkiját és Jeruzsálem lakóit Asszíria királyának, Szancheribnek hatalmától, sõt összes ellenségeinek kezétõl. Így nyugalmuk lett mindenfelõl.

23. Ekkor sokan ajándékokat hoztak Jeruzsálembe az Úrnak, és drágaságokat Hiszkijának, Júda királyának. Ettõl kezdve nagy híre lett az összes nemzetek között.

24. Ebben az idõben Hiszkija halálosan megbetegedett. Amikor az Úrhoz könyörgött, az meg is hallgatta, sõt csodajelt is adott neki.

25. Hiszkija azonban nem viszonozta a kapott jótéteményt, mert szíve felfuvalkodott. Ezért az Úr haragra gyúlt ellene, Júda és Jeruzsálem ellen.

26. Mivel azonban Hiszkija Jeruzsálem lakóival együtt megalázkodott szívének felfuvalkodottsága miatt, azért nem érte õket utol Hiszkija idejében az Úr haragja.

27. Hiszkijának igen nagy gazdagsága és híre volt. Sok kincset gyûjtött magának: ezüstöt, aranyat, drágakövet, fûszereket, pajzsokat és mindenféle értékes tárgyat.

28. Gabona-, must- és olajjövedelme elhelyezésére raktárakat, a különféle állatok számára istállókat, juhaklokat,

29. magának meg városokat építtetett. Igen sok juhnyája és marhacsordája volt, mert az Isten igen nagy gazdagságot adott neki.

30. Hiszkija volt az, aki elrejtette Gichon vizeinek felsõ lefolyását, és levezettette Dávid városának nyugati oldalára. Hiszkijának minden dolga sikerült.

31. De amikor Bábel fejedelmei követeket küldtek hozzá, hogy érdeklõdjön a csodajel után, amely az országban történt, elhagyta õt az Isten. Próbára akarta tenni, hogy megismerje mindazt, ami a szívében volt.

32. Hiszkija egyéb dolgai és jámborsága meg vannak írva Izajás prófétának, Ámosz fiának látomásában, meg Júda és Izrael királyainak könyvében.

33. Amikor Hiszkija megtért atyáihoz, a Dávid fiainak sírjához vezetõ emelkedõnél temették el. Halála alkalmával egész Júda és Jeruzsálem kifejezte hódolatát. Fia, Manassze lett helyette a király.

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina