1. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

2. lalhsate toiV uioiV israhl legonteV tauta ta kthnh a fagesqe apo pantwn twn kthnwn twn epi thV ghV

3. pan kthnoV dichloun oplhn kai onucisthraV onucizon duo chlwn kai anagon mhrukismon en toiV kthnesin tauta fagesqe

4. plhn apo toutwn ou fagesqe apo twn anagontwn mhrukismon kai apo twn dichlountwn taV oplaV kai onucizontwn onucisthraV ton kamhlon oti anagei mhrukismon touto oplhn de ou dichlei akaqarton touto umin

5. kai ton dasupoda oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin

6. kai ton coirogrullion oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin

7. kai ton un oti dichlei oplhn touto kai onucizei onucaV oplhV kai touto ouk anagei mhrukismon akaqarton touto umin

8. apo twn krewn autwn ou fagesqe kai twn qnhsimaiwn autwn ouc ayesqe akaqarta tauta umin

9. kai tauta a fagesqe apo pantwn twn en toiV udasin panta osa estin autoiV pterugia kai lepideV en toiV udasin kai en taiV qalassaiV kai en toiV ceimarroiV tauta fagesqe

10. kai panta osa ouk estin autoiV pterugia oude lepideV en tw udati h en taiV qalassaiV kai en toiV ceimarroiV apo pantwn wn ereugetai ta udata kai apo pashV yuchV zwshV thV en tw udati bdelugma estin

11. kai bdelugmata esontai umin apo twn krewn autwn ouk edesqe kai ta qnhsimaia autwn bdeluxesqe

12. kai panta osa ouk estin autoiV pterugia kai lepideV twn en tw udati bdelugma touto estin umin

13. kai tauta bdeluxesqe apo twn peteinwn kai ou brwqhsetai bdelugma estin ton aeton kai ton grupa kai ton aliaieton

14. kai ton gupa kai iktina kai ta omoia autw

15. kai koraka kai ta omoia autw

16. kai strouqon kai glauka kai laron kai ta omoia autw kai ieraka kai ta omoia autw

17. kai nuktikoraka kai katarrakthn kai ibin

18. kai porfuriwna kai pelekana kai kuknon

19. kai glauka kai erwdion kai caradrion kai ta omoia autw kai epopa kai nukterida

20. kai panta ta erpeta twn peteinwn a poreuetai epi tessara bdelugmata estin umin

21. alla tauta fagesqe apo twn erpetwn twn peteinwn a poreuetai epi tessara a ecei skelh anwteron twn podwn autou phdan en autoiV epi thV ghV

22. kai tauta fagesqe ap' autwn ton broucon kai ta omoia autw kai ton attakhn kai ta omoia autw kai thn akrida kai ta omoia auth kai ton ofiomachn kai ta omoia autw

23. pan erpeton apo twn peteinwn oiV estin tessareV podeV bdelugma estin umin

24. kai en toutoiV mianqhsesqe paV o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

25. kai paV o airwn twn qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai akaqartoV estai ewV esperaV

26. en pasin toiV kthnesin o estin dichloun oplhn kai onucisthraV onucizei kai mhrukismon ou marukatai akaqarta esontai umin paV o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

27. kai paV oV poreuetai epi ceirwn en pasi toiV qhrioiV a poreuetai epi tessara akaqarta estai umin paV o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

28. kai o airwn twn qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai akaqartoV estai ewV esperaV akaqarta tauta umin estin

29. kai tauta umin akaqarta apo twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV h galh kai o muV kai o krokodeiloV o cersaioV

30. mugalh kai camailewn kai kalabwthV kai saura kai aspalax

31. tauta akaqarta umin apo pantwn twn erpetwn twn epi thV ghV paV o aptomenoV autwn teqnhkotwn akaqartoV estai ewV esperaV

32. kai pan ef' o an epipesh ap' autwn teqnhkotwn autwn akaqarton estai apo pantoV skeuouV xulinou h imatiou h dermatoV h sakkou pan skeuoV o ean poihqh ergon en autw eiV udwr bafhsetai kai akaqarton estai ewV esperaV kai kaqaron estai

33. kai pan skeuoV ostrakinon eiV o ean pesh apo toutwn endon osa ean endon h akaqarta estai kai auto suntribhsetai

34. kai pan brwma o esqetai eiV o ean epelqh ep' auto udwr akaqarton estai kai pan poton o pinetai en panti aggeiw akaqarton estai

35. kai pan o ean pesh apo twn qnhsimaiwn autwn ep' auto akaqarton estai klibanoi kai kuqropodeV kaqaireqhsontai akaqarta tauta estin kai akaqarta tauta umin esontai

36. plhn phgwn udatwn kai lakkou kai sunagwghV udatoV estai kaqaron o de aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai

37. ean de epipesh twn qnhsimaiwn autwn epi pan sperma sporimon o sparhsetai kaqaron estai

38. ean de epicuqh udwr epi pan sperma kai epipesh twn qnhsimaiwn autwn ep' auto akaqarton estin umin

39. ean de apoqanh twn kthnwn o estin umin touto fagein o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

40. kai o esqiwn apo twn qnhsimaiwn toutwn plunei ta imatia kai akaqartoV estai ewV esperaV kai o airwn apo qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

41. kai pan erpeton o erpei epi thV ghV bdelugma touto estai umin ou brwqhsetai

42. kai paV o poreuomenoV epi koiliaV kai paV o poreuomenoV epi tessara dia pantoV o poluplhqei posin en pasin toiV erpetoiV toiV erpousin epi thV ghV ou fagesqe auto oti bdelugma umin estin

43. kai ou mh bdeluxhte taV yucaV umwn en pasi toiV erpetoiV toiV erpousin epi thV ghV kai ou mianqhsesqe en toutoiV kai ouk akaqartoi esesqe en autoiV

44. oti egw eimi kurioV o qeoV umwn kai agiasqhsesqe kai agioi esesqe oti agioV eimi egw kurioV o qeoV umwn kai ou mianeite taV yucaV umwn en pasin toiV erpetoiV toiV kinoumenoiV epi thV ghV

45. oti egw eimi kurioV o anagagwn umaV ek ghV aiguptou einai umwn qeoV kai esesqe agioi oti agioV eimi egw kurioV

46. outoV o nomoV peri twn kthnwn kai twn peteinwn kai pashV yuchV thV kinoumenhV en tw udati kai pashV yuchV erpoushV epi thV ghV

47. diasteilai ana meson twn akaqartwn kai ana meson twn kaqarwn kai ana meson twn zwogonountwn ta esqiomena kai ana meson twn zwogonountwn ta mh esqiomena

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina