1. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV autoiV andri andri w ean genhtai rusiV ek tou swmatoV autou h rusiV autou akaqartoV estin

3. kai outoV o nomoV thV akaqarsiaV autou rewn gonon ek swmatoV autou ek thV rusewV hV sunesthken to swma autou dia thV rusewV auth h akaqarsia autou en autw pasai ai hmerai rusewV swmatoV autou h sunesthken to swma autou dia thV rusewV akaqarsia autou estin

4. pasa koith ef' h ean koimhqh ep' authV o gonorruhV akaqartoV estin kai pan skeuoV ef' o ean kaqish ep' auto o gonorruhV akaqarton estai

5. kai anqrwpoV oV an ayhtai thV koithV autou plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

6. kai o kaqhmenoV epi tou skeuouV ef' o ean kaqish o gonorruhV plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

7. kai o aptomenoV tou crwtoV tou gonorruouV plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

8. ean de prossielish o gonorruhV epi ton kaqaron plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

9. kai pan episagma onou ef' o an epibh ep' auto o gonorruhV akaqarton estai ewV esperaV

10. kai paV o aptomenoV osa ean h upokatw autou akaqartoV estai ewV esperaV kai o airwn auta plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

11. kai oswn ean ayhtai o gonorruhV kai taV ceiraV ou neniptai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

12. kai skeuoV ostrakinon ou an ayhtai o gonorruhV suntribhsetai kai skeuoV xulinon nifhsetai udati kai kaqaron estai

13. ean de kaqarisqh o gonorruhV ek thV rusewV autou kai exariqmhsetai autw epta hmeraV eiV ton kaqarismon kai plunei ta imatia autou kai lousetai to swma udati kai kaqaroV estai

14. kai th hmera th ogdoh lhmyetai eautw duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kai oisei auta enanti kuriou epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai dwsei auta tw ierei

15. kai poihsei auta o iereuV mian peri amartiaV kai mian eiV olokautwma kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou apo thV rusewV autou

16. kai anqrwpoV w ean exelqh ex autou koith spermatoV kai lousetai udati pan to swma autou kai akaqartoV estai ewV esperaV

17. kai pan imation kai pan derma ef' o ean h ep' auto koith spermatoV kai pluqhsetai udati kai akaqarton estai ewV esperaV

18. kai gunh ean koimhqh anhr met' authV koithn spermatoV kai lousontai udati kai akaqartoi esontai ewV esperaV

19. kai gunh htiV ean h reousa aimati estai h rusiV authV en tw swmati authV epta hmeraV estai en th afedrw authV paV o aptomenoV authV akaqartoV estai ewV esperaV

20. kai pan ef' o an koitazhtai ep' auto en th afedrw authV akaqarton estai kai pan ef' o an epikaqish ep' auto akaqarton estai

21. kai paV oV ean ayhtai thV koithV authV plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

22. kai paV o aptomenoV pantoV skeuouV ou ean kaqish ep' auto plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

23. ean de en th koith authV oushV h epi tou skeuouV ou ean kaqish ep' autw en tw aptesqai auton authV akaqartoV estai ewV esperaV

24. ean de koith tiV koimhqh met' authV kai genhtai h akaqarsia authV ep' autw kai akaqartoV estai epta hmeraV kai pasa koith ef' h an koimhqh ep' authV akaqartoV estai

25. kai gunh ean reh rusei aimatoV hmeraV pleiouV ouk en kairw thV afedrou authV ean kai reh meta thn afedron authV pasai ai hmerai rusewV akaqarsiaV authV kaqaper ai hmerai thV afedrou akaqartoV estai

26. kai pasan koithn ef' hn an koimhqh ep' authV pasaV taV hmeraV thV rusewV kata thn koithn thV afedrou estai auth kai pan skeuoV ef' o ean kaqish ep' auto akaqarton estai kata thn akaqarsian thV afedrou

27. paV o aptomenoV authV akaqartoV estai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

28. ean de kaqarisqh apo thV rusewV kai exariqmhsetai auth epta hmeraV kai meta tauta kaqarisqhsetai

29. kai th hmera th ogdoh lhmyetai auth duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kai oisei auta proV ton ierea epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

30. kai poihsei o iereuV thn mian peri amartiaV kai thn mian eiV olokautwma kai exilasetai peri authV o iereuV enanti kuriou apo rusewV akaqarsiaV authV

31. kai eulabeiV poihsete touV uiouV israhl apo twn akaqarsiwn autwn kai ouk apoqanountai dia thn akaqarsian autwn en tw miainein autouV thn skhnhn mou thn en autoiV

32. outoV o nomoV tou gonorruouV kai ean tini exelqh ex autou koith spermatoV wste mianqhnai en auth

33. kai th aimorrooush en th afedrw authV kai o gonorruhV en th rusei autou tw arseni h th qhleia kai tw andri oV an koimhqh meta apokaqhmenhV

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina