1. kai outoV o nomoV tou kriou tou peri thV plhmmeleiaV agia agiwn estin

2. en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ton krion thV plhmmeleiaV enanti kuriou kai to aima prosceei epi thn basin tou qusiasthriou kuklw

3. kai pan to stear autou prosoisei ap' autou kai thn osfun kai pan to stear to katakalupton ta endosqia kai pan to stear to epi twn endosqiwn

4. kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei auta

5. kai anoisei auta o iereuV epi to qusiasthrion karpwma tw kuriw peri plhmmeleiaV estin

6. paV arshn ek twn ierewn edetai auta en topw agiw edontai auta agia agiwn estin

7. wsper to peri thV amartiaV outw kai to thV plhmmeleiaV nomoV eiV autwn o iereuV ostiV exilasetai en autw autw estai

8. kai o iereuV o prosagwn olokautwma anqrwpou to derma thV olokautwsewV hV autoV prosferei autw estai

9. kai pasa qusia htiV poihqhsetai en tw klibanw kai pasa htiV poihqhsetai ep' escaraV h epi thganou tou ierewV tou prosferontoV authn autw estai

10. kai pasa qusia anapepoihmenh en elaiw kai mh anapepoihmenh pasi toiV uioiV aarwn estai ekastw to ison

11. outoV o nomoV qusiaV swthriou hn prosoisousin kuriw

12. ean men peri ainesewV prosferh authn kai prosoisei epi thV qusiaV thV ainesewV artouV ek semidalewV anapepoihmenouV en elaiw lagana azuma diakecrismena en elaiw kai semidalin pefuramenhn en elaiw

13. ep' artoiV zumitaiV prosoisei ta dwra autou epi qusia ainesewV swthriou

14. kai prosaxei en apo pantwn twn dwrwn autou afairema kuriw tw ierei tw prosceonti to aima tou swthriou autw estai

15. kai ta krea qusiaV ainesewV swthriou autw estai kai en h hmera dwreitai brwqhsetai ou kataleiyousin ap' autou eiV to prwi

16. kan euch h ekousion qusiazh to dwron autou h an hmera prosagagh thn qusian autou brwqhsetai kai th aurion

17. kai to kataleifqen apo twn krewn thV qusiaV ewV hmeraV trithV en puri katakauqhsetai

18. ean de fagwn fagh apo twn krewn th hmera th trith ou decqhsetai autw tw prosferonti auto ou logisqhsetai autw miasma estin h de yuch htiV ean fagh ap' autou thn amartian lhmyetai

19. kai krea osa an ayhtai pantoV akaqartou ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai paV kaqaroV fagetai krea

20. h de yuch htiV ean fagh apo twn krewn thV qusiaV tou swthriou o estin kuriou kai h akaqarsia autou ep' autou apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou authV

21. kai yuch h an ayhtai pantoV pragmatoV akaqartou h apo akaqarsiaV anqrwpou h twn tetrapodwn twn akaqartwn h pantoV bdelugmatoV akaqartou kai fagh apo twn krewn thV qusiaV tou swthriou o estin kuriou apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou authV

22. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

23. lalhson toiV uioiV israhl legwn pan stear bown kai probatwn kai aigwn ouk edesqe

24. kai stear qnhsimaiwn kai qhrialwton poihqhsetai eiV pan ergon kai eiV brwsin ou brwqhsetai

25. paV o esqwn stear apo twn kthnwn wn prosaxei autwn karpwma kuriw apoleitai h yuch ekeinh apo tou laou authV

26. pan aima ouk edesqe en pash th katoikia umwn apo te twn peteinwn kai apo twn kthnwn

27. pasa yuch h an fagh aima apoleitai h yuch ekeinh apo tou laou authV

28. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

29. kai toiV uioiV israhl lalhseiV legwn o prosferwn qusian swthriou kuriw oisei to dwron autou kuriw apo thV qusiaV tou swthriou

30. ai ceireV autou prosoisousin ta karpwmata kuriw to stear to epi tou sthquniou kai ton lobon tou hpatoV prosoisei auta wste epiqeinai doma enanti kuriou

31. kai anoisei o iereuV to stear epi tou qusiasthriou kai estai to sthqunion aarwn kai toiV uioiV autou

32. kai ton braciona ton dexion dwsete afairema tw ierei apo twn qusiwn tou swthriou umwn

33. o prosferwn to aima tou swthriou kai to stear apo twn uiwn aarwn autw estai o braciwn o dexioV en meridi

34. to gar sthqunion tou epiqematoV kai ton braciona tou afairematoV eilhfa para twn uiwn israhl apo twn qusiwn tou swthriou umwn kai edwka auta aarwn tw ierei kai toiV uioiV autou nomimon aiwnion para twn uiwn israhl

35. auth h crisiV aarwn kai h crisiV twn uiwn autou apo twn karpwmatwn kuriou en h hmera proshgageto autouV tou ierateuein tw kuriw

36. kaqa eneteilato kurioV dounai autoiV h hmera ecrisen autouV para twn uiwn israhl nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn

37. outoV o nomoV twn olokautwmatwn kai qusiaV kai peri amartiaV kai thV plhmmeleiaV kai thV teleiwsewV kai thV qusiaV tou swthriou

38. on tropon eneteilato kurioV tw mwush en tw orei sina h hmera eneteilato toiV uioiV israhl prosferein ta dwra autwn enanti kuriou en th erhmw sina

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina