1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. eipon aarwn kai toiV uioiV autou kai prosecetwsan apo twn agiwn twn uiwn israhl kai ou bebhlwsousin to onoma to agion mou osa autoi agiazousin moi egw kurioV

3. eipon autoiV eiV taV geneaV umwn paV anqrwpoV oV an proselqh apo pantoV tou spermatoV umwn proV ta agia osa an agiazwsin oi uioi israhl tw kuriw kai h akaqarsia autou ep' autw exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ap' emou egw kurioV o qeoV umwn

4. kai anqrwpoV ek tou spermatoV aarwn tou ierewV kai outoV lepra h gonorruhV twn agiwn ouk edetai ewV an kaqarisqh kai o aptomenoV pashV akaqarsiaV yuchV h anqrwpoV w an exelqh ex autou koith spermatoV

5. h ostiV an ayhtai pantoV erpetou akaqartou o mianei auton h ep' anqrwpw en w mianei auton kata pasan akaqarsian autou

6. yuch htiV an ayhtai autwn akaqartoV estai ewV esperaV ouk edetai apo twn agiwn ean mh loushtai to swma autou udati

7. kai duh o hlioV kai kaqaroV estai kai tote fagetai twn agiwn oti artoV estin autou

8. qnhsimaion kai qhrialwton ou fagetai mianqhnai auton en autoiV egw kurioV

9. kai fulaxontai ta fulagmata mou ina mh labwsin di' auta amartian kai apoqanwsin di' auta ean bebhlwswsin auta egw kurioV o qeoV o agiazwn autouV

10. kai paV allogenhV ou fagetai agia paroikoV ierewV h misqwtoV ou fagetai agia

11. ean de iereuV kthshtai yuchn egkthton arguriou outoV fagetai ek twn artwn autou kai oi oikogeneiV autou kai outoi fagontai twn artwn autou

12. kai qugathr anqrwpou ierewV ean genhtai andri allogenei auth twn aparcwn twn agiwn ou fagetai

13. kai qugathr ierewV ean genhtai chra h ekbeblhmenh sperma de mh hn auth epanastreyei epi ton oikon ton patrikon kata thn neothta authV apo twn artwn tou patroV authV fagetai kai paV allogenhV ou fagetai ap' autwn

14. kai anqrwpoV oV an fagh agia kata agnoian kai prosqhsei to epipempton autou ep' auto kai dwsei tw ierei to agion

15. kai ou bebhlwsousin ta agia twn uiwn israhl a autoi afairousin tw kuriw

16. kai epaxousin ef' eautouV anomian plhmmeleiaV en tw esqiein autouV ta agia autwn oti egw kurioV o agiazwn autouV

17. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

18. lalhson aarwn kai toiV uioiV autou kai pash sunagwgh israhl kai ereiV proV autouV anqrwpoV anqrwpoV apo twn uiwn israhl h twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn proV autouV en israhl oV an prosenegkh ta dwra autou kata pasan omologian autwn h kata pasan airesin autwn osa an prosenegkwsin tw qew eiV olokautwma

19. dekta umin amwma arsena ek twn boukoliwn kai ek twn probatwn kai ek twn aigwn

20. panta osa an ech mwmon en autw ou prosaxousin kuriw dioti ou dekton estai umin

21. kai anqrwpoV oV an prosenegkh qusian swthriou tw kuriw diasteilaV euchn kata airesin h en taiV eortaiV umwn ek twn boukoliwn h ek twn probatwn amwmon estai eiV dekton paV mwmoV ouk estai en autw

22. tuflon h suntetrimmenon h glwssotmhton h murmhkiwnta h ywragriwnta h lichnaV econta ou prosaxousin tauta tw kuriw kai eiV karpwsin ou dwsete ap' autwn epi to qusiasthrion tw kuriw

23. kai moscon h probaton wtotmhton h kolobokerkon sfagia poihseiV auta seautw eiV de euchn sou ou decqhsetai

24. qladian kai ekteqlimmenon kai ektomian kai apespasmenon ou prosaxeiV auta tw kuriw kai epi thV ghV umwn ou poihsete

25. kai ek ceiroV allogenouV ou prosoisete ta dwra tou qeou umwn apo pantwn toutwn oti fqarmata estin en autoiV mwmoV en autoiV ou decqhsetai tauta umin

26. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

27. moscon h probaton h aiga wV an tecqh kai estai epta hmeraV upo thn mhtera th de hmera th ogdoh kai epekeina decqhsetai eiV dwra karpwma kuriw

28. kai moscon h probaton authn kai ta paidia authV ou sfaxeiV en hmera mia

29. ean de qushV qusian euchn carmosunhV kuriw eiV dekton umin qusete auto

30. auth th hmera ekeinh brwqhsetai ouk apoleiyete apo twn krewn eiV to prwi egw eimi kurioV

31. kai fulaxete taV entolaV mou kai poihsete autaV

32. kai ou bebhlwsete to onoma tou agiou kai agiasqhsomai en mesw twn uiwn israhl egw kurioV o agiazwn umaV

33. o exagagwn umaV ek ghV aiguptou wste einai umwn qeoV egw kurioV

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina