1. Mózes elment, és e szavakat intézte egész Izraelhez,

2. ezt mondta nekik: "Immár 120 esztendõs vagyok. Nem vagyok képes tovább jönni s menni. Aztán azt mondta nekem az Úr: Nem fogsz a Jordánon átkelni.

3. Az Úr, a te Istened maga fog elõtted vonulni, õ fogja ezeket a népeket elõtted megsemmisíteni, hogy örökükbe léphess. Józsue fog éleden haladni, amint az Úr mondta.

4. S az Úr úgy bánik majd velük, mint az amoriták királyaival, Szichonnal és Oggal, valamint országukkal bánt.

5. Az Úr kiszolgáltatja õket nektek, hogy egészen a szerint a parancs szerint bánjatok velük, amelyet adtam nektek.

6. Legyetek bátrak, és erõsek! Ne féljetek s ne rettegjetek tõlük! Mert az Úr, a te Istened veled vonul. Nem fog elhagyni, sem cserbenhagyni."

7. Aztán Mózes maga elé hívatta Józsuét, s egész Izrael jelenlétében így szólt hozzá: "Légy bátor és erõs! Mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, amelyre az Úr megesküdött atyáiknak, hogy nekik adja, s te osztod szét köztük örökségképpen.

8. Az Úr azonban elõtted vonul, veled lesz, nem hagy el és nem hagy cserben. Ne félj és ne csüggedj!"

9. Aztán Mózes leírta ezt a törvényt, s átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, és Izrael véneinek, ezzel az utasítással:

10. "Hét év elteltével, a haladék esztendejében, a sátoros ünnepen,

11. amikor azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt, egész Izrael összegyülekezik, hogy lássa az Úr, a te Istened arcát, olvasd fel hangosan ezt a törvényt egész Izrael elõtt.

12. Gyûjtsd egybe a népet, a férfiakat, a nõket és a gyerekeket, valamint a körödben, városaidban élõ idegent, hogy hallják s megtanulják félni az Urat, a te Istenedet, s ügyeljenek a törvény minden szavának megtartására.

13. Különösen gyermekeiteknek kell, akik nem ismerik, hallaniuk s megtanulniuk az Urat, a ti Isteneteket félni, amíg csak éltek azon a földön, ahova most a Jordánon túl bevonultok, hogy birtokba vegyétek."

14. Aztán így szólt az Úr Mózeshez: "Nézd, napjaid a halál felé hajlanak. Hívasd Józsuét, s menjen be a megnyilatkozás sátorába, hogy kiadhassam neki parancsaimat!" Mózes és Józsue tehát beléptek a megnyilatkozás sátorába.

15. Az Úr felhõoszlop alakjában megjelent a sátorban; a felhõoszlop a sátor bejáratánál állt.

16. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: "Íme, most megtérsz atyáidhoz. Ez a nép ellenben elindul, s hûtlenül összeadja magát annak az országnak idegen isteneivel, ahova most bevonul. Elhagy és megszegi a szövetséget, amelyet kötöttem vele.

17. De azon a napon újra fölgerjed ellene haragom, elhagyom és elrejtem elõle arcom, úgyhogy megérnek a pusztulásra, és sok baj és szorongatás éri õket. Akkor majd kérdezik: Nem amiatt ért-e engem ez a sok nyomorúság, mert Istenem nincs velem?

18. Abban az idõben könyörtelenül rejtve tartom az arcomat, a miatt a gonoszság miatt, amelyet elkövet, amikor majd más istenekhez szegõdik.

19. Ezért írd le most magadnak ezt az éneket és tanítsd meg rá Izrael fiait! Add ajkukra, hogy ez az ének bizonyságul szolgáljon nekem Izrael fiai ellen.

20. Ha bevezetem abba az országba, amelyet atyáinak esküvel ígértem, a tejjel-mézzel folyó országba, majd jóllakik, meghízik és más istenekhez szegõdik, nekik szolgál, tõlem pedig elfordul, szövetségemet megszegi,

21. aztán ha sok baj és szorongatás éri, akkor ez az ének - utódai ajkáról nem szabad kihalnia! - bizonyságul szolgál majd, hogy én már most, mielõtt elvezettem volna arra a földre, amelyet esküvel ígértem (atyáinak), tudtam, mit fog tenni a maga kedvét keresve."

22. Mózes tehát leírta a következõ éneket, s megtanította rá Izrael fiait.

23. Aztán megparancsolta Józsuénak, Nun fiának e szavakkal: "Légy bátor és erõs! Mert neked kell bevezetned Izrael fiait abba az országba, amelyet esküvel ígértem nekik, s én veled leszek!"

24. Amikor Mózes elkészült vele, hogy ezt a törvényt szó szerint leírja egy könyvbe,

25. Mózes megparancsolta a levitáknak, akik az Úr szövetségének ládáját vitték:

26. "Vegyétek ezt a könyvet - a törvény van benne -, s tegyétek az Úr, a ti Istenetek szövetségének ládája mellé, hogy ott bizonyságul szolgáljon ellened.

27. Ismerem ugyanis engedetlenségedet és nyakasságodat. Lám, már most, amikor még köztetek élek, lázadoztok az Úr ellen. Mennyivel inkább fogtok majd halálom után!"

28. "Gyûjtsétek elém törzseitek véneit és elöljáróitokat, hadd hirdessem nekik hangosan ezeket a szavakat, s hadd hívjam tanúul ellenük az eget és a földet.

29. Mert tudom, hogy halálom után egészen megvetendõ módon fogtok viselkedni és letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nektek; azt teszitek, ami az Úr tetszése ellenére van, kezetek mûveivel haragra ingerlitek, ezért a napok végén utolér benneteket a nyomorúság.

30. Ekkor Mózes hangosan kihirdette Izrael egész közösségének a következõ ének szavait, egészen végig.

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina