1. Szeresd hát az Urat, a te Istenedet, s tartsd meg, amiknek megtartását kívánja, a parancsait, rendelkezéseit és törvényeit.

2. Magatok éltétek át, nem fiaitok; õk nem tapasztalták meg és nem élték át - okulásul - az Úrnak, a ti Isteneteknek nagyságát, kezének erejét és kinyújtott karját.

3. Azokat a csodajeleket és tetteket, amelyeket Egyiptomban a fáraón, Egyiptom királyán és egész országában végbevitt.

4. Azt, ami Egyiptom haderejével, lovaival és kocsijával történt: amikor üldözõbe vettek benneteket, kiárasztotta a Sás-tenger hullámait és megsemmisítette õket mind a mai napig.

5. Aztán amit a pusztában tett értetek, míg erre a helyre nem érkeztetek.

6. Ami Ruben fiának, Eliabnak a fiaival, Datánnal és Abirammal történt: megnyílt és elnyelte õket a föld egész Izrael közepette; családjaikkal, sátraikkal és minden holmijukkal együtt.

7. Ti láttátok a saját szemetekkel az Úr hatalmas tetteit, amiket végbevitt.

8. Tartsátok meg mind a parancsokat, amelyeket ma adok nektek, hogy elérhessétek és elfoglalhassátok azt a földet, amelyre átkeltek,

9. és sokáig élhessetek azon a földön, amelyre az Úr megesküdött atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja, a tejjel-mézzel folyó országban.

10. Az a föld, ahova elérkezel, hogy birtokodba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kivonultatok, amelyet azután, hogy bevetetted, lábbal kellett öntöznöd, mint valami veteményeskertet.

11. Az az ország, ahova most bevonultok, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes ország, az ég esõje öntözi.

12. Olyan ország, amelynek az Úr, a te Istened viseli gondját, amelyen az év elejétõl az év végéig folyvást rajta az Úr, a te Istened szeme.

13. Ha engedelmeskedtek parancsaimnak, amelyeket ma adok nektek, s szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, és szívetek, lelketek mélyébõl szolgáltok neki,

14. földeteknek a kellõ idõben megadom az esõt, a korai esõt éppen úgy, mint a késõi esõt, úgyhogy betakaríthatod majd gabonádat, borodat és olajodat.

15. Adok majd füvet is legelõdön jószágod számára és magad is jóllakhatsz majd.

16. De vigyázzatok, el ne tévelyedjen szívetek, s tévútra ne térjetek; más isteneknek ne szolgáljatok és ne boruljatok le elõttük!

17. Különben fölgerjed ellenetek az Úr haragja, bezárja az eget, nem esik több esõ, a föld nem hozza meg termését, s csakhamar kivesztek abból a szép országból, amelyet az Úr ad nektek.

18. Véssétek szívetekbe, lelketekbe szavamat, kössétek õket jelül a kezetekre, legyenek ék a homlokotokon!

19. Tanítsátok meg rájuk gyermekeiteket, beszélj róluk, ha otthon tartózkodsz és ha úton vagy, ha lefekszel és ha fölkelsz.

20. Írd fel õket házad ajtófélfájára és a kapudra,

21. hogy olyan sokáig élj te is, gyermekeid is azon a földön, amelyekre az Úr atyáidnak megesküdött, hogy nekik adja, ameddig csak ráborul a földre az ég.

22. Ha hûségesen megtartjátok ezeket a törvényeket, amelyeket szabtam nektek, szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, az õ útjain jártok és ragaszkodtok hozzá,

23. akkor az Úr ezeket a népeket mind kiûzi elõttetek, s nálatok nagyobb és hatalmasabb népeknek a birtokába léptek.

24. Minden talpalatnyi föld, amelyre lábatok lép, a tiétek lesz: a pusztától Libanonig; a folyótól, az Eufrátesz folyótól a nyugati tengerig terjed majd országotok.

25. Senki sem lesz képes ellenállni nektek. Félelemmel és rettegéssel tölti el az Úr elõttetek azt az egész földet, hogy amint megígérte, bevonulhassatok oda.

26. Nézzétek, áldást és átkot ajánlok ma fel nektek:

27. áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, amelyeket ma szabok nektek,

28. s átkot, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, hanem letértek arról az útról, amelyet ma mutatok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek.

29. Ha az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, amelyet most indultok birtokba venni, az áldást Gerizim hegyén helyezd el, az átkot Ebal hegyén.

30. Mint tudjátok, ezek a Jordánon túl vannak, a nyugat felé vivõ út mögött, a kánaániak országában, akik a Gilgallal szemközt a síkságon laknak, a Móre tölgyese közelében.

31. Mert átkeltek a Jordánon, hogy birtokába jussatok annak a földnek, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek. És ha birtokba veszitek s letelepedtek rajta,

32. vigyázzatok, mind tartsátok meg azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeket ma elétek tárok.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina