3. kai ekakwsen se kai elimagconhsen se kai eywmisen se to manna o ouk eidhsan oi patereV sou ina anaggeilh soi oti ouk ep' artw monw zhsetai o anqrwpoV all' epi panti rhmati tw ekporeuomenw dia stomatoV qeou zhsetai o anqrwpoV

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina