Fondare 284 Risultati per: meson

 • kai eipamen ean genhtai pote kai lalhswsin proV hmaV kai taiV geneaiV hmwn aurion kai erousin idete omoiwma tou qusiasthriou kuriou o epoihsan oi patereV hmwn ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn alla marturion estin ana meson umwn kai ana meson hmwn kai ana meson twn uiwn hmwn (Josué 22, 28)

 • kai epwnomasen ihsouV ton bwmon twn roubhn kai twn gad kai tou hmisouV fulhV manassh kai eipen oti marturion estin ana meson autwn oti kurioV o qeoV autwn estin (Josué 22, 34)

 • kai anebohsamen proV kurion kai edwken nefelhn kai gnofon ana meson hmwn kai ana meson twn aiguptiwn kai ephgagen ep' autouV thn qalassan kai ekaluyen autouV kai eidosan oi ofqalmoi umwn osa epoihsen kurioV en gh aiguptw kai hte en th erhmw hmeraV pleiouV (Josué 24, 7)

 • kai auth ekaqhto upo foinika debbwra ana meson rama kai ana meson baiqhl en orei efraim kai anebainon proV authn oi uioi israhl ekei tou krinesqai (Juízes 4, 5)

 • kai sisara anecwrhsen toiV posin autou eiV skhnhn iahl gunaikoV caber tou kinaiou oti eirhnh ana meson iabin basilewV aswr kai ana meson oikou caber tou kinaiou (Juízes 4, 17)

 • kai elaben iahl gunh caber ton passalon thV skhnhV kai eqhken thn sfuran en th ceiri authV kai eishlqen proV auton hsuch kai enekrousen ton passalon en th gnaqw autou kai dihlasen en th gh kai autoV apeskarisen ana meson twn gonatwn authV kai exeyuxen kai apeqanen (Juízes 4, 21)

 • fqegxasqe fwnhn anakrouomenwn ana meson eufrainomenwn ekei dwsousin dikaiosunhn kuriw dikaioi eniscusan en tw israhl tote katebh eiV taV poleiV autou o laoV kuriou (Juízes 5, 11)

 • ina ti moi kaqhsai ana meson twn mosfaqaim tou eisakouein surismouV exegeirontwn tou dielqein eiV ta tou roubhn megaloi exicniasmoi kardiaV (Juízes 5, 16)

 • ana meson twn podwn authV sugkamyaV epesen ekoimhqh metaxu podwn authV en w ekamyen ekei epesen talaipwroV (Juízes 5, 27)

 • kai exapesteilen o qeoV pneuma ponhron ana meson abimelec kai ana meson twn andrwn sikimwn kai hqethsan oi andreV sikimwn en tw oikw abimelec (Juízes 9, 23)

 • kai eipan oi presbuteroi galaad proV iefqae kurioV estai o akouwn ana meson hmwn ei mh kata to rhma sou outwV poihsomen (Juízes 11, 10)

 • kai egw ouc hmarton soi kai su poieiV met' emou ponhrian tou polemhsai en emoi krinai kurioV o krinwn shmeron ana meson uiwn israhl kai ana meson uiwn ammwn (Juízes 11, 27)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina