Fondare 284 Risultati per: meson

 • eiselqate kata meson thV parembolhV tou laou kai enteilasqe tw law legonteV etoimazesqe episitismon oti eti treiV hmerai kai umeiV diabainete ton iordanhn touton eiselqonteV katascein thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin (Josué 1, 11)

 • alla makran estw ana meson umwn kai ekeinhV oson disciliouV phceiV sthsesqe mh proseggishte auth in' episthsqe thn odon hn poreuesqe authn ou gar peporeusqe thn odon ap' ecqeV kai trithV hmeraV (Josué 3, 4)

 • eipen autoiV prosagagete emprosqen mou pro proswpou kuriou eiV meson tou iordanou kai anelomenoV ekeiqen ekastoV liqon aratw epi twn wmwn autou kata ton ariqmon twn dwdeka fulwn tou israhl (Josué 4, 5)

 • kai apesteilen autouV ihsouV kai eporeuqhsan eiV thn enedran kai enekaqisan ana meson baiqhl kai ana meson gai apo qalasshV thV gai (Josué 8, 9)

 • kai outoi exhlqosan ek thV polewV eiV sunanthsin kai egenhqhsan ana meson thV parembolhV outoi enteuqen kai outoi enteuqen kai epataxan ewV tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota (Josué 8, 22)

 • kai esth o hlioV kai h selhnh en stasei ewV hmunato o qeoV touV ecqrouV autwn kai esth o hlioV kata meson tou ouranou ou proeporeueto eiV dusmaV eiV teloV hmeraV miaV (Josué 10, 13)

 • kai ai poleiV ai aforisqeisai toiV uioiV efraim ana meson thV klhronomiaV uiwn manassh pasai ai poleiV kai ai kwmai autwn (Josué 16, 9)

 • kai katabhsetai ta oria epi faragga karana epi liba kata faragga iarihl tereminqoV tw efraim ana meson polewV manassh kai oria manassh epi ton borran eiV ton ceimarroun kai estai autou h diexodoV qalassa (Josué 17, 9)

 • kai exhlqen o klhroV fulhV beniamin prwtoV kata dhmouV autwn kai exhlqen oria tou klhrou autwn ana meson iouda kai ana meson twn uiwn iwshf (Josué 18, 11)

 • kai exhlqen o deuteroV klhroV twn uiwn sumewn kai egenhqh h klhronomia autwn ana meson klhrwn uiwn iouda (Josué 19, 1)

 • kai oria eqhken kurioV ana meson hmwn kai umwn ton iordanhn kai ouk estin umin meriV kuriou kai apallotriwsousin oi uioi umwn touV uiouV hmwn ina mh sebwntai kurion (Josué 22, 25)

 • all' ina h touto marturion ana meson hmwn kai umwn kai ana meson twn genewn hmwn meq' hmaV tou latreuein latreian kuriw enantion autou en toiV karpwmasin hmwn kai en taiV qusiaiV hmwn kai en taiV qusiaiV twn swthriwn hmwn kai ouk erousin ta tekna umwn toiV teknoiV hmwn aurion ouk estin umin meriV kuriou (Josué 22, 27)


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina