1. kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdhV o basileuV taV ceiraV kakwsai tinaV twn apo thV ekklhsiaV

2. aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou macaira

3. kai idwn oti areston estin toiV ioudaioiV proseqeto sullabein kai petron hsan de hmerai twn azumwn

4. on kai piasaV eqeto eiV fulakhn paradouV tessarsin tetradioiV stratiwtwn fulassein auton boulomenoV meta to pasca anagagein auton tw law

5. o men oun petroV ethreito en th fulakh proseuch de hn ektenhV ginomenh upo thV ekklhsiaV proV ton qeon uper autou

6. ote de emellen auton proagein o hrwdhV th nukti ekeinh hn o petroV koimwmenoV metaxu duo stratiwtwn dedemenoV alusesin dusin fulakeV te pro thV quraV ethroun thn fulakhn

7. kai idou aggeloV kuriou epesth kai fwV elamyen en tw oikhmati pataxaV de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en tacei kai exepeson autou ai aluseiV ek twn ceirwn

8. eipen te o aggeloV proV auton perizwsai kai upodhsai ta sandalia sou epoihsen de outwV kai legei autw peribalou to imation sou kai akolouqei moi

9. kai exelqwn hkolouqei autw kai ouk hdei oti alhqeV estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein

10. dielqonteV de prwthn fulakhn kai deuteran hlqon epi thn pulhn thn sidhran thn ferousan eiV thn polin htiV automath hnoicqh autoiV kai exelqonteV prohlqon rumhn mian kai euqewV apesth o aggeloV ap autou

11. kai o petroV genomenoV en eautw eipen nun oida alhqwV oti exapesteilen kurioV ton aggelon autou kai exeileto me ek ceiroV hrwdou kai pashV thV prosdokiaV tou laou twn ioudaiwn

12. sunidwn te hlqen epi thn oikian mariaV thV mhtroV iwannou tou epikaloumenou markou ou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseucomenoi

13. krousantoV de tou petrou thn quran tou pulwnoV proshlqen paidiskh upakousai onomati rodh

14. kai epignousa thn fwnhn tou petrou apo thV caraV ouk hnoixen ton pulwna eisdramousa de aphggeilen estanai ton petron pro tou pulwnoV

15. oi de proV authn eipon mainh h de diiscurizeto outwV ecein oi d elegon o aggeloV autou estin

16. o de petroV epemenen krouwn anoixanteV de eidon auton kai exesthsan

17. kataseisaV de autoiV th ceiri sigan dihghsato autoiV pwV o kurioV auton exhgagen ek thV fulakhV eipen de apaggeilate iakwbw kai toiV adelfoiV tauta kai exelqwn eporeuqh eiV eteron topon

18. genomenhV de hmeraV hn taracoV ouk oligoV en toiV stratiwtaiV ti ara o petroV egeneto

19. hrwdhV de epizhthsaV auton kai mh eurwn anakrinaV touV fulakaV ekeleusen apacqhnai kai katelqwn apo thV ioudaiaV eiV thn kaisareian dietriben

20. hn de o hrwdhV qumomacwn turioiV kai sidwnioiV omoqumadon de parhsan proV auton kai peisanteV blaston ton epi tou koitwnoV tou basilewV htounto eirhnhn dia to trefesqai autwn thn cwran apo thV basilikhV

21. takth de hmera o hrwdhV endusamenoV esqhta basilikhn kai kaqisaV epi tou bhmatoV edhmhgorei proV autouV

22. o de dhmoV epefwnei qeou fwnh kai ouk anqrwpou

23. paracrhma de epataxen auton aggeloV kuriou anq wn ouk edwken thn doxan tw qew kai genomenoV skwlhkobrwtoV exeyuxen

24. o de logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto

25. barnabaV de kai sauloV upestreyan ex ierousalhm plhrwsanteV thn diakonian sumparalabonteV kai iwannhn ton epiklhqenta markon

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina