1. agrippaV de proV ton paulon efh epitrepetai soi uper seautou legein tote o pauloV apelogeito ekteinaV thn ceira

2. peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion mellwn apologeisqai epi sou shmeron

3. malista gnwsthn onta se pantwn twn kata ioudaiouV eqwn te kai zhthmatwn dio deomai sou makroqumwV akousai mou

4. thn men oun biwsin mou thn ek neothtoV thn ap archV genomenhn en tw eqnei mou en ierosolumoiV isasin panteV oi ioudaioi

5. proginwskonteV me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin thV hmeteraV qrhskeiaV ezhsa farisaioV

6. kai nun ep elpidi thV proV touV pateraV epaggeliaV genomenhV upo tou qeou esthka krinomenoV

7. eiV hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hV elpidoV egkaloumai basileu agrippa upo twn ioudaiwn

8. ti apiston krinetai par umin ei o qeoV nekrouV egeirei

9. egw men oun edoxa emautw proV to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia praxai

10. o kai epoihsa en ierosolumoiV kai pollouV twn agiwn egw fulakaiV katekleisa thn para twn arcierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon

11. kai kata pasaV taV sunagwgaV pollakiV timwrwn autouV hnagkazon blasfhmein perisswV te emmainomenoV autoiV ediwkon ewV kai eiV taV exw poleiV

12. en oiV kai poreuomenoV eiV thn damaskon met exousiaV kai epitrophV thV para twn arcierewn

13. hmeraV meshV kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fwV kai touV sun emoi poreuomenouV

14. pantwn de katapesontwn hmwn eiV thn ghn hkousa fwnhn lalousan proV me kai legousan th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeiV sklhron soi proV kentra laktizein

15. egw de eipon tiV ei kurie o de eipen egw eimi ihsouV on su diwkeiV

16. alla anasthqi kai sthqi epi touV podaV sou eiV touto gar wfqhn soi proceirisasqai se uphrethn kai martura wn te eideV wn te ofqhsomai soi

17. exairoumenoV se ek tou laou kai twn eqnwn eiV ouV nun se apostellw

18. anoixai ofqalmouV autwn tou epistreyai apo skotouV eiV fwV kai thV exousiaV tou satana epi ton qeon tou labein autouV afesin amartiwn kai klhron en toiV hgiasmenoiV pistei th eiV eme

19. oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqhV th ouraniw optasia

20. alla toiV en damaskw prwton kai ierosolumoiV eiV pasan te thn cwran thV ioudaiaV kai toiV eqnesin apaggellwn metanoein kai epistrefein epi ton qeon axia thV metanoiaV erga prassontaV

21. eneka toutwn me oi ioudaioi sullabomenoi en tw ierw epeirwnto diaceirisasqai

22. epikouriaV oun tucwn thV para tou qeou acri thV hmeraV tauthV esthka marturoumenoV mikrw te kai megalw ouden ektoV legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwshV

23. ei paqhtoV o cristoV ei prwtoV ex anastasewV nekrwn fwV mellei kataggellein tw law kai toiV eqnesin

24. tauta de autou apologoumenou o fhstoV megalh th fwnh efh mainh paule ta polla se grammata eiV manian peritrepei

25. o de ou mainomai fhsin kratiste fhste all alhqeiaV kai swfrosunhV rhmata apofqeggomai

26. epistatai gar peri toutwn o basileuV proV on kai parrhsiazomenoV lalw lanqanein gar auton ti toutwn ou peiqomai ouden ou gar estin en gwnia pepragmenon touto

27. pisteueiV basileu agrippa toiV profhtaiV oida oti pisteueiV

28. o de agrippaV proV ton paulon efh en oligw me peiqeiV cristianon genesqai

29. o de pauloV eipen euxaimhn an tw qew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai pantaV touV akouontaV mou shmeron genesqai toioutouV opoioV kagw eimi parektoV twn desmwn toutwn

30. kai tauta eipontoV autou anesth o basileuV kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autoiV

31. kai anacwrhsanteV elaloun proV allhlouV legonteV oti ouden qanatou axion h desmwn prassei o anqrwpoV outoV

32. agrippaV de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpoV outoV ei mh epekeklhto kaisara

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina