1. meta de pente hmeraV katebh o arciereuV ananiaV meta twn presbuterwn kai rhtoroV tertullou tinoV oitineV enefanisan tw hgemoni kata tou paulou

2. klhqentoV de autou hrxato kathgorein o tertulloV legwn

3. pollhV eirhnhV tugcanonteV dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thV shV pronoiaV panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pashV eucaristiaV

4. ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwV th sh epieikeia

5. euronteV gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toiV ioudaioiV toiV kata thn oikoumenhn prwtostathn te thV twn nazwraiwn airesewV

6. oV kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen krinein

7. parelqwn de lusiaV o ciliarcoV meta pollhV biaV ek twn ceirwn hmwn aphgagen

8. keleusaV touV kathgorouV autou ercesqai epi se par ou dunhsh autoV anakrinaV peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeiV kathgoroumen autou

9. suneqento de kai oi ioudaioi faskonteV tauta outwV ecein

10. apekriqh de o pauloV neusantoV autw tou hgemonoV legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenoV euqumoteron ta peri emautou apologoumai

11. dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouV eisin moi hmerai h dekaduo af hV anebhn proskunhswn en ierousalhm

12. kai oute en tw ierw euron me proV tina dialegomenon h episustasin poiounta oclou oute en taiV sunagwgaiV oute kata thn polin

13. oute parasthsai me dunantai peri wn nun kathgorousin mou

14. omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwV latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toiV kata ton nomon kai toiV profhtaiV gegrammenoiV

15. elpida ecwn eiV ton qeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesqai nekrwn dikaiwn te kai adikwn

16. en toutw de autoV askw aproskopon suneidhsin ecein proV ton qeon kai touV anqrwpouV diapantoV

17. di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosunaV poihswn eiV to eqnoV mou kai prosforaV

18. en oiV euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta qorubou tineV de apo thV asiaV ioudaioi

19. ouV dei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien proV me

20. h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stantoV mou epi tou sunedriou

21. h peri miaV tauthV fwnhV hV ekraxa estwV en autoiV oti peri anastasewV nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn

22. akousaV de tauta o fhlix anebaleto autouV akribesteron eidwV ta peri thV odou eipwn otan lusiaV o ciliarcoV katabh diagnwsomai ta kaq umaV

23. diataxamenoV te tw ekatontarch threisqai ton paulon ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h prosercesqai autw

24. meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston pistewV

25. dialegomenou de autou peri dikaiosunhV kai egkrateiaV kai tou krimatoV tou mellontoV esesqai emfoboV genomenoV o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se

26. ama de kai elpizwn oti crhmata doqhsetai autw upo tou paulou opwV lush auton dio kai puknoteron auton metapempomenoV wmilei autw

27. dietiaV de plhrwqeishV elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te caritaV kataqesqai toiV ioudaioiV o fhlix katelipen ton paulon dedemenon

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina