1. wV de egeneto anacqhnai hmaV apospasqentaV ap autwn euqudromhsanteV hlqomen eiV thn kwn th de exhV eiV thn rodon kakeiqen eiV patara

2. kai euronteV ploion diaperwn eiV foinikhn epibanteV anhcqhmen

3. anafananteV de thn kupron kai kataliponteV authn euwnumon epleomen eiV surian kai kathcqhmen eiV turon ekeise gar hn to ploion apofortizomenon ton gomon

4. kai aneuronteV touV maqhtaV epemeinamen autou hmeraV epta oitineV tw paulw elegon dia tou pneumatoV mh anabainein eiV ierousalhm

5. ote de egeneto hmaV exartisai taV hmeraV exelqonteV eporeuomeqa propempontwn hmaV pantwn sun gunaixin kai teknoiV ewV exw thV polewV kai qenteV ta gonata epi ton aigialon proshuxameqa

6. kai aspasamenoi allhlouV epebhmen eiV to ploion ekeinoi de upestreyan eiV ta idia

7. hmeiV de ton ploun dianusanteV apo turou kathnthsamen eiV ptolemaida kai aspasamenoi touV adelfouV emeinamen hmeran mian par autoiV

8. th de epaurion exelqonteV oi peri ton paulon hlqon eiV kaisareian kai eiselqonteV eiV ton oikon filippou tou euaggelistou tou ontoV ek twn epta emeinamen par autw

9. toutw de hsan qugatereV parqenoi tessareV profhteuousai

10. epimenontwn de hmwn hmeraV pleiouV kathlqen tiV apo thV ioudaiaV profhthV onomati agaboV

11. kai elqwn proV hmaV kai araV thn zwnhn tou paulou dhsaV te autou taV ceiraV kai touV podaV eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outwV dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eiV ceiraV eqnwn

12. wV de hkousamen tauta parekaloumen hmeiV te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eiV ierousalhm

13. apekriqh de o pauloV ti poieite klaionteV kai sunqruptonteV mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein eiV ierousalhm etoimwV ecw uper tou onomatoV tou kuriou ihsou

14. mh peiqomenou de autou hsucasamen eiponteV to qelhma tou kuriou genesqw

15. meta de taV hmeraV tautaV aposkeuasamenoi anebainomen eiV ierousalhm

16. sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareiaV sun hmin agonteV par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth

17. genomenwn de hmwn eiV ierosoluma asmenwV edexanto hmaV oi adelfoi

18. th de epioush eishei o pauloV sun hmin proV iakwbon panteV te paregenonto oi presbuteroi

19. kai aspasamenoV autouV exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeoV en toiV eqnesin dia thV diakoniaV autou

20. oi de akousanteV edoxazon ton kurion eipon te autw qewreiV adelfe posai muriadeV eisin ioudaiwn twn pepisteukotwn kai panteV zhlwtai tou nomou uparcousin

21. kathchqhsan de peri sou oti apostasian didaskeiV apo mwsewV touV kata ta eqnh pantaV ioudaiouV legwn mh peritemnein autouV ta tekna mhde toiV eqesin peripatein

22. ti oun estin pantwV dei plhqoV sunelqein akousontai gar oti elhluqaV

23. touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andreV tessareV euchn econteV ef eautwn

24. toutouV paralabwn agnisqhti sun autoiV kai dapanhson ep autoiV ina xurhswntai thn kefalhn kai gnwsin panteV oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoiceiV kai autoV ton nomon fulasswn

25. peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeiV epesteilamen krinanteV mhden toiouton threin autouV ei mh fulassesqai autouV to te eidwloquton kai to aima kai pnikton kai porneian

26. tote o pauloV paralabwn touV andraV th ecomenh hmera sun autoiV agnisqeiV eishei eiV to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ewV ou proshnecqh uper enoV ekastou autwn h prosfora

27. wV de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo thV asiaV ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon taV ceiraV ep auton

28. krazonteV andreV israhlitai bohqeite outoV estin o anqrwpoV o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantaV pantacou didaskwn eti te kai ellhnaV eishgagen eiV to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton

29. hsan gar proewrakoteV trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eiV to ieron eishgagen o pauloV

30. ekinhqh te h poliV olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqewV ekleisqhsan ai qurai

31. zhtountwn de auton apokteinai anebh fasiV tw ciliarcw thV speirhV oti olh sugkecutai ierousalhm

32. oV exauthV paralabwn stratiwtaV kai ekatontarcouV katedramen ep autouV oi de idonteV ton ciliarcon kai touV stratiwtaV epausanto tuptonteV ton paulon

33. tote eggisaV o ciliarcoV epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto tiV an eih kai ti estin pepoihkwV

34. alloi de allo ti ebown en tw oclw mh dunamenoV de gnwnai to asfaleV dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton eiV thn parembolhn

35. ote de egeneto epi touV anabaqmouV sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou

36. hkolouqei gar to plhqoV tou laou krazon aire auton

37. mellwn te eisagesqai eiV thn parembolhn o pauloV legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein ti proV se o de efh ellhnisti ginwskeiV

38. ouk ara su ei o aiguptioV o pro toutwn twn hmerwn anastatwsaV kai exagagwn eiV thn erhmon touV tetrakisciliouV andraV twn sikariwn

39. eipen de o pauloV egw anqrwpoV men eimi ioudaioV tarseuV thV kilikiaV ouk ashmou polewV polithV deomai de sou epitreyon moi lalhsai proV ton laon

40. epitreyantoV de autou o pauloV estwV epi twn anabaqmwn kateseisen th ceiri tw law pollhV de sighV genomenhV prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina