1. fhstoV oun epibaV th eparcia meta treiV hmeraV anebh eiV ierosoluma apo kaisareiaV

2. enefanisan de autw o arciereuV kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton

3. aitoumenoi carin kat autou opwV metapemyhtai auton eiV ierousalhm enedran poiounteV anelein auton kata thn odon

4. o men oun fhstoV apekriqh threisqai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tacei ekporeuesqai

5. oi oun dunatoi en umin fhsin sugkatabanteV ei ti estin en tw andri toutw kathgoreitwsan autou

6. diatriyaV de en autoiV hmeraV pleiouV h deka katabaV eiV kaisareian th epaurion kaqisaV epi tou bhmatoV ekeleusen ton paulon acqhnai

7. paragenomenou de autou periesthsan oi apo ierosolumwn katabebhkoteV ioudaioi polla kai barea aitiamata feronteV kata tou paulou a ouk iscuon apodeixai

8. apologoumenou autou oti oute eiV ton nomon twn ioudaiwn oute eiV to ieron oute eiV kaisara ti hmarton

9. o fhstoV de toiV ioudaioiV qelwn carin kataqesqai apokriqeiV tw paulw eipen qeleiV eiV ierosoluma anabaV ekei peri toutwn krinesqai ep emou

10. eipen de o pauloV epi tou bhmatoV kaisaroV estwV eimi ou me dei krinesqai ioudaiouV ouden hdikhsa wV kai su kallion epiginwskeiV

11. ei men gar adikw kai axion qanatou pepraca ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeiV me dunatai autoiV carisasqai kaisara epikaloumai

12. tote o fhstoV sullalhsaV meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush

13. hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippaV o basileuV kai bernikh kathnthsan eiV kaisareian aspasomenoi ton fhston

14. wV de pleiouV hmeraV dietribon ekei o fhstoV tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr tiV estin kataleleimmenoV upo fhlikoV desmioV

15. peri ou genomenou mou eiV ierosoluma enefanisan oi arciereiV kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou dikhn

16. proV ouV apekriqhn oti ouk estin eqoV rwmaioiV carizesqai tina anqrwpon eiV apwleian prin h o kathgoroumenoV kata proswpon ecoi touV kathgorouV topon te apologiaV laboi peri tou egklhmatoV

17. sunelqontwn oun autwn enqade anabolhn mhdemian poihsamenoV th exhV kaqisaV epi tou bhmatoV ekeleusa acqhnai ton andra

18. peri ou staqenteV oi kathgoroi oudemian aitian epeferon wn upenooun egw

19. zhthmata de tina peri thV idiaV deisidaimoniaV eicon proV auton kai peri tinoV ihsou teqnhkotoV on efasken o pauloV zhn

20. aporoumenoV de egw eiV thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eiV ierousalhm kakei krinesqai peri toutwn

21. tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton eiV thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ewV ou pemyw auton proV kaisara

22. agrippaV de proV ton fhston efh eboulomhn kai autoV tou anqrwpou akousai o de aurion fhsin akoush autou

23. th oun epaurion elqontoV tou agrippa kai thV bernikhV meta pollhV fantasiaV kai eiselqontwn eiV to akroathrion sun te toiV ciliarcoiV kai andrasin toiV kat exochn ousin thV polewV kai keleusantoV tou fhstou hcqh o pauloV

24. kai fhsin o fhstoV agrippa basileu kai panteV oi sumparonteV hmin andreV qewreite touton peri ou pan to plhqoV twn ioudaiwn enetucon moi en te ierosolumoiV kai enqade epibownteV mh dein zhn auton mhketi

25. egw de katalabomenoV mhden axion qanatou auton pepracenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton

26. peri ou asfaleV ti grayai tw kuriw ouk ecw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opwV thV anakrisewV genomenhV scw ti grayai

27. alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai taV kat autou aitiaV shmanai

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina