21. kai roboam uioV salwmwn ebasileusen epi iouda uioV tessarakonta kai enoV eniautwn roboam en tw basileuein auton kai deka epta eth ebasileusen en ierousalhm th polei hn exelexato kurioV qesqai to onoma autou ekei ek paswn fulwn tou israhl kai to onoma thV mhtroV autou naama h ammanitiV

22. kai epoihsen roboam to ponhron enwpion kuriou kai parezhlwsen auton en pasin oiV epoihsan oi patereV autou kai en taiV amartiaiV autwn aiV hmarton

23. kai wkodomhsan eautoiV uyhla kai sthlaV kai alsh epi panta bounon uyhlon kai upokatw pantoV xulou suskiou

24. kai sundesmoV egenhqh en th gh kai epoihsan apo pantwn twn bdelugmatwn twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou uiwn israhl

25. kai egeneto en tw eniautw tw pemptw basileuontoV roboam anebh sousakim basileuV aiguptou epi ierousalhm

26. kai elaben pantaV touV qhsaurouV oikou kuriou kai touV qhsaurouV oikou tou basilewV kai ta dorata ta crusa a elaben dauid ek ceiroV twn paidwn adraazar basilewV souba kai eishnegken auta eiV ierousalhm ta panta elaben opla ta crusa

27. kai epoihsen roboam o basileuV opla calka ant' autwn kai epeqento ep' auton oi hgoumenoi twn paratrecontwn oi fulassonteV ton pulwna oikou tou basilewV

28. kai egeneto ote eiseporeueto o basileuV eiV oikon kuriou kai hron auta oi paratreconteV kai aphreidonto auta eiV to qee twn paratrecontwn

29. kai ta loipa twn logwn roboam kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

30. kai polemoV hn ana meson roboam kai ana meson ieroboam pasaV taV hmeraV

31. kai ekoimhqh roboam meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen abiou uioV autou ant' autou

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina