1. kai ecorhgoun oi kaqestamenoi outwV tw basilei salwmwn kai panta ta diaggelmata epi thn trapezan tou basilewV ekastoV mhna autou ou parallassousin logon kai taV kriqaV kai to acuron toiV ippoiV kai toiV armasin hron eiV ton topon ou an h o basileuV ekastoV kata thn suntaxin autou

2. kai tauta ta deonta tw salwmwn en hmera mia triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou

3. kai deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn siteuta

4. oti hn arcwn peran tou potamou kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn kukloqen

9. kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai cuma kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan

10. kai eplhqunqh salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn anqrwpwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou

11. kai esofisato uper pantaV touV anqrwpouV kai esofisato uper gaiqan ton ezraithn kai ton aiman kai ton calkal kai darda uiouV mal

12. kai elalhsen salwmwn trisciliaV parabolaV kai hsan wdai autou pentakisciliai

13. kai elalhsen peri twn xulwn apo thV kedrou thV en tw libanw kai ewV thV usswpou thV ekporeuomenhV dia tou toicou kai elalhsen peri twn kthnwn kai peri twn peteinwn kai peri twn erpetwn kai peri twn icquwn

14. kai pareginonto panteV oi laoi akousai thV sofiaV salwmwn kai elambanen dwra para pantwn twn basilewn thV ghV osoi hkouon thV sofiaV autou [14a] kai elaben salwmwn thn qugatera faraw eautw eiV gunaika kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon kuriou kai ton oikon eautou kai to teicoV ierousalhm [14b] tote anebh faraw basileuV aiguptou kai prokatelabeto thn gazer kai enepurisen authn kai ton cananithn ton katoikounta en mergab kai edwken autaV faraw apostolaV qugatri autou gunaiki salwmwn kai salwmwn wkodomhsen thn gazer

15. kai apesteilen ciram basileuV turou touV paidaV autou crisai ton salwmwn anti dauid tou patroV autou oti agapwn hn ciram ton dauid pasaV taV hmeraV

16. kai apesteilen salwmwn proV ciram legwn

17. su oidaV dauid ton patera mou oti ouk edunato oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou mou apo proswpou twn polemwn twn kuklwsantwn auton ewV tou dounai kurion autouV upo ta icnh twn podwn autou

18. kai nun anepause kurioV o qeoV mou emoi kukloqen ouk estin epibouloV kai ouk estin apanthma ponhron

19. kai idou egw legw oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou mou kaqwV elalhsen kurioV o qeoV proV dauid ton patera mou legwn o uioV sou on dwsw anti sou epi ton qronon sou outoV oikodomhsei ton oikon tw onomati mou

20. kai nun enteilai kai koyatwsan moi xula ek tou libanou kai idou oi douloi mou meta twn doulwn sou kai ton misqon douleiaV sou dwsw soi kata panta osa ean eiphV oti su oidaV oti ouk estin hmin eidwV xula koptein kaqwV oi sidwnioi

21. kai egenhqh kaqwV hkousen ciram twn logwn salwmwn ecarh sfodra kai eipen euloghtoV o qeoV shmeron oV edwken tw dauid uion fronimon epi ton laon ton polun touton

22. kai apesteilen proV salwmwn legwn akhkoa peri pantwn wn apestalkaV proV me egw poihsw pan qelhma sou xula kedrina kai peukina

23. oi douloi mou kataxousin auta ek tou libanou eiV thn qalassan egw qhsomai auta scediaV ewV tou topou ou ean aposteilhV proV me kai ektinaxw auta ekei kai su areiV kai poihseiV to qelhma mou tou dounai artouV tw oikw mou

24. kai hn ciram didouV tw salwmwn kedrouV kai pan qelhma autou

25. kai salwmwn edwken tw ciram eikosi ciliadaV korouV purou kai macir tw oikw autou kai eikosi ciliadaV beq elaiou kekommenou kata touto edidou salwmwn tw ciram kat' eniauton

26. kai kurioV edwken sofian tw salwmwn kaqwV elalhsen autw kai hn eirhnh ana meson ciram kai ana meson salwmwn kai dieqento diaqhkhn ana meson eautwn

27. kai anhnegken o basileuV foron ek pantoV israhl kai hn o foroV triakonta ciliadeV andrwn

28. kai apesteilen autouV eiV ton libanon deka ciliadeV en tw mhni allassomenoi mhna hsan en tw libanw kai duo mhnaV en oikw autwn kai adwniram epi tou forou

29. kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei

30. cwriV arcontwn twn kaqestamenwn epi twn ergwn twn salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai oi poiounteV ta erga

32. kai htoimasan touV liqouV kai ta xula tria eth

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina