1. kai anhggeilen acaab th iezabel gunaiki autou panta a epoihsen hliou kai wV apekteinen touV profhtaV en romfaia

2. kai apesteilen iezabel proV hliou kai eipen ei su ei hliou kai egw iezabel tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti tauthn thn wran aurion qhsomai thn yuchn sou kaqwV yuchn enoV ex autwn

3. kai efobhqh hliou kai anesth kai aphlqen kata thn yuchn eautou kai ercetai eiV bhrsabee thn iouda kai afhken to paidarion autou ekei

4. kai autoV eporeuqh en th erhmw odon hmeraV kai hlqen kai ekaqisen upo raqm en kai hthsato thn yuchn autou apoqanein kai eipen ikanousqw nun labe dh thn yuchn mou ap' emou kurie oti ou kreisswn egw eimi uper touV pateraV mou

5. kai ekoimhqh kai upnwsen ekei upo futon kai idou tiV hyato autou kai eipen autw anasthqi kai fage

6. kai epebleyen hliou kai idou proV kefalhV autou egkrufiaV olurithV kai kayakhV udatoV kai anesth kai efagen kai epien kai epistreyaV ekoimhqh

7. kai epestreyen o aggeloV kuriou ek deuterou kai hyato autou kai eipen autw anasta fage oti pollh apo sou h odoV

8. kai anesth kai efagen kai epien kai eporeuqh en th iscui thV brwsewV ekeinhV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV ewV orouV cwrhb

9. kai eishlqen ekei eiV to sphlaion kai katelusen ekei kai idou rhma kuriou proV auton kai eipen ti su entauqa hliou

10. kai eipen hliou zhlwn ezhlwka tw kuriw pantokratori oti egkatelipon se oi uioi israhl ta qusiasthria sou kateskayan kai touV profhtaV sou apekteinan en romfaia kai upoleleimmai egw monwtatoV kai zhtousi thn yuchn mou labein authn

11. kai eipen exeleush aurion kai sthsh enwpion kuriou en tw orei idou pareleusetai kurioV kai pneuma mega krataion dialuon orh kai suntribon petraV enwpion kuriou ouk en tw pneumati kurioV kai meta to pneuma susseismoV ouk en tw susseismw kurioV

12. kai meta ton susseismon pur ouk en tw puri kurioV kai meta to pur fwnh auraV lepthV kakei kurioV

13. kai egeneto wV hkousen hliou kai epekaluyen to proswpon autou en th mhlwth eautou kai exhlqen kai esth upo to sphlaion kai idou proV auton fwnh kai eipen ti su entauqa hliou

14. kai eipen hliou zhlwn ezhlwka tw kuriw pantokratori oti egkatelipon thn diaqhkhn sou oi uioi israhl ta qusiasthria sou kaqeilan kai touV profhtaV sou apekteinan en romfaia kai upoleleimmai egw monwtatoV kai zhtousi thn yuchn mou labein authn

15. kai eipen kurioV proV auton poreuou anastrefe eiV thn odon sou kai hxeiV eiV thn odon erhmou damaskou kai criseiV ton azahl eiV basilea thV suriaV

16. kai ton iou uion namessi criseiV eiV basilea epi israhl kai ton elisaie uion safat apo abelmaoula criseiV eiV profhthn anti sou

17. kai estai ton swzomenon ek romfaiaV azahl qanatwsei iou kai ton swzomenon ek romfaiaV iou qanatwsei elisaie

18. kai kataleiyeiV en israhl epta ciliadaV andrwn panta gonata a ouk wklasan gonu tw baal kai pan stoma o ou prosekunhsen autw

19. kai aphlqen ekeiqen kai euriskei ton elisaie uion safat kai autoV hrotria en bousin dwdeka zeugh bown enwpion autou kai autoV en toiV dwdeka kai ephlqen ep' auton kai eperriye thn mhlwthn autou ep' auton

20. kai katelipen elisaie taV boaV kai katedramen opisw hliou kai eipen katafilhsw ton patera mou kai akolouqhsw opisw sou kai eipen hliou anastrefe oti pepoihka soi

21. kai anestreyen exopisqen autou kai elaben ta zeugh twn bown kai equsen kai hyhsen auta en toiV skeuesi twn bown kai edwken tw law kai efagon kai anesth kai eporeuqh opisw hliou kai eleitourgei autw

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina